Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R)

HR Award logoCílem Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu Evropské komise (HRS4R). Tato strategie se opírá o soubor 40 principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků („Charta a Kodex“) Budeme usilovat o získání ocenění HR Excellence in Research Award („HR Award“), které Evropská komise uděluje výzkumným organizacím za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Organizace s oceněním HR Award je pro výzkumníky zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvality pracovního prostředí.

1. Přihlášení se k principům Charty a Kodexu

Dne 29. ledna 2020 se Ústav termomechaniky AV ČR přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Přihlášení bylo přijato Evropskou komisí dne 4. února 2020.

2. Tým odpovědný za zavedení HR strategie

Na zavádění strategie pracuje realizační tým projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s názvem „Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR“ (doba řešení 2020–2022). Realizační tým má tuto organizační strukturu:

Manažer projektu: Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu

Řídicí výbor:

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., pověřený řízením ústavu a předseda Komise pro doktorské studium
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
Ing. Václav Vinš, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu a výzkum
Chandra Shekhar Prasad, Ph.D., postdoktorand
Mgr. Marie Kajprová, specialistka na propagaci a personalistiku
Ing. Viktor Kratochvíl (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), externí poradce
Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu

Pracovní skupiny:

Pracovní skupina PS 1 – Etické a profesní aspekty
Ing. Luděk Pešek, CSc., vedoucí vědeckého oddělení
Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D., vědecká pracovnice
Ing. Václav Vinš, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu a výzkum
Ing. Olga Prokopová, Ph.D., vědecká pracovnice

Pracovní skupina PS 2 – Nábor a výběr pracovníků
Mgr. Marie Kajprová, specialistka na propagaci a personalistiku
Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., pověřený řízením ústavu a předseda Komise pro doktorské studium

Pracovní skupina PS 3 – Pracovní podmínky
Ing. Tomáš Němec, Ph.D., vědecký pracovník
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D., věděcká pracovnice, místropředsedkyně Dozorční rady
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Pracovní skupina PS 4 – Vzdělávání a školení
Chandra Shekhar Prasad, Ph.D., postdoktorand
doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., vedoucí vědeckého oddělení a člen Komise pro doktorské studium
Ing. Jan Kozánek, CSc., vědecký pracovník

3. Analýza nedostatků

Cílem analýzy nedostatků prováděné v období od ledna 2020 do března 2021 bylo stanovit, v kterých oblastech se praxe v řízení lidských zdrojů v ústavu liší od principů Charty a Kodexu. Na analýze se podílel tým pro zavedení strategie HRS4R, který do její přípravy zapojil dotčené administrativní pracovníky a především vědecké pracovníky všech úrovní formou individuálních konzultací a dotazníkového šetření provedeného v období srpen-září 2020. Proces analýzy nedostatků je popsán v dokumentu Gap analysis – process (anglicky).

4. HR strategie

Jádrem HR strategie (neboli strategie HRS4R) je plán opatření a politika otevřeného, transparentního a meritokratického náboru a výběru výzkumných pracovníků (OTM-R). Plán opatření je souborem opatření a ukazatelů jejich splnění, jejichž cílem je odstranit nedostatky zjištěné v analýze nedostatků a zavést principy Charty a Kodexu. Politika OTM-R je souborem pokynů a postupů ke sladění procesů náboru a výběru pracovníků ústavu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků a doporučenými postupy stanovenými ve zprávě Report of the ERA-SGHRM Working Group on Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers.

5. Udělení ocenění HR Excellence in Research Award

Dne 14. července 2021 udělila Evropská komise Ústavu termomechaniky AV ČR ocenění HR Excellence in Research Award. Plán opatření připravený implementačním týmem HR4SR ústavu byl hodnotiteli Evropské komise jednomyslně přijat bez výhrad a Ústav termomechaniky AV ČR tak může po dobu dvou let užívat logo ocenění HR Excellence in Research Award. Během těchto dvou let musí ústav úspěšně zavést navržená opatření a následně připravit aktualizovanou analýzu stavu řízení lidských zdrojů.

6. Průběh zavádění plánu opatření

Opatření A1 (termín splnění 31. 12. 2021): probíhá, 60 % splněno
Opatření A2 (termín splnění 31. 12. 2021): probíhá
Opatření A3 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A4 (termín splnění 30. 6. 2022):
Opatření A5 (termín splnění 30. 6. 2021): probíhá, 70 % splněno
Opatření A6 (termín splnění 30. 6. 2022):
Opatření A7 (termín splnění 31. 12. 2021):
Opatření A8 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A9 (termín splnění 31. 12. 2021):
Opatření A10 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A11 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A12 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A13 (termín splnění 30. 6. 2022):
Opatření A14 (termín splnění 30. 6. 2022):
Opatření A15 (termín splnění 31. 12. 2022): probíhá
Opatření A16 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A17 (termín splnění 31. 12. 2021): dokončeno
Opatření A18 (termín splnění 31. 12. 2022):
Opatření A19 (termín splnění 31. 12. 2022):

Kam dál:

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu (29. 1. 2020)

Popis procesu analýzy nedostatků (29. 3. 2021)

Plán opatření (29. 3. 2021)

Kontrolní seznam plnění zásad OTM-R (29. 3. 2021)