Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R)

HR Award logoCílem Strategie řízení lidských zdrojů Ústavu termomechaniky AV ČR je sladit vnitřní procesy a postupy pro výzkumné pracovníky s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků („Charta a Kodex“). Principy Charty a Kodexu stanovují vztahy mezi výzkumnými pracovníky a jejich zaměstnavateli, které přispívají ke zvyšování vědecké výkonnosti a kariérnímu rozvoji výzkumných pracovníků.

 

1. Přihlášení se k principům Charty a Kodexu (2020)

Dne 29. ledna 2020 se Ústav termomechaniky AV ČR přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Přihlášení bylo přijato Evropskou komisí 4. února 2020. Pro zavádění principů Charty a Kodexu získal Ústav termomechaniky AV ČR projekt Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR“ s dobou řešení 2020–2022.

 

2. Zřízení týmu pro zavedení strategie řízení lidských zdrojů (2020)

V lednu 2020 byl založen realizační tým, jehož úkolem bylo vypracovat strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky ústavu. Úkolem týmu je také průběžně zjišťovat nedostatky vúči prinicpům Charty a Kodexu a aktualizovat akční plán a strategii řízení lidských zdrojů. Tým zahrnuje pracovníky na všech úrovních organizace - výzkumné pracovníky na různých úrovních, zástupce vedení a administrativní a podpůrný personál:

Vedoucí týmu: Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu

Řídicí výbor:
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., ředitel ústavu
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D., věděcká pracovnice, místropředsedkyně Dozorční rady a tajemnice Komise pro doktorské studium
Chandra Shekhar Prasad, Ph.D., vědecký pracovník
Mgr. Marie Kajprová, specialistka na propagaci a popularizaci vědy
Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu

Pracovní skupina PS 1 – Etika a profesionalita
Ing. Luděk Pešek, CSc., vedoucí vědeckého oddělení
Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D., vědecká pracovnice
Ing. Tomáš Němec, Ph.D., vědecký pracovník

Pracovní skupina PS 2 – Nábor a výběr pracovníků
Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu
Mgr. Marie Kajprová, specialistka na propagaci a personalistiku
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., ředitel ústavu

Pracovní skupina PS 3 – Pracovní podmínky
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
RNDr. Miroslav Frost, Ph.D., vědecký pracovník (od ledna 2023)
Ing. Olga Prokopová, Ph.D., vědecká pracovnice

Pracovní skupina PS 4 – Vzdělávání výzkumných pracovníků a vedení studentů
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D., věděcká pracovnice, místropředsedkyně Dozorční rady a tajemnice Komise pro doktorské studium
Chandra Shekhar Prasad, Ph.D., vědecký pracovník
Ing. Mohammed Lamine Mekhlafia, doktorand (od června 2023)

Podpůrný personál
Růžena Černická, hlavní mzdová účetní
Ing. Jana Peroutková, mzdová účetní
Ing. Pavel Formánek, vedoucí útvaru informačních technologií

Bývalí členové týmu (děkujeme!):
Ing. Václav Vinš, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu a výzkum (do května 2023)
prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., vedoucí vědeckého oddělení (do prosince 2022)
Ing. Jan Kozánek, CSc., vědecký pracovník (do prosince 2021)
Ing. Viktor Kratochvíl (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), externí poradce (do března 2021)

 

3. Analýza nedostatků (2021)

Cílem analýzy nedostatků prováděné v období od ledna 2020 do března 2021 bylo stanovit, v kterých oblastech se praxe v řízení lidských zdrojů v ústavu liší od principů Charty a Kodexu. Na analýze se podílel tým pro zavedení strategie HRS4R, který do její přípravy zapojil dotčené administrativní pracovníky a především vědecké pracovníky všech úrovní formou individuálních konzultací a dotazníkového šetření provedeného v období srpen-září 2020. Proces analýzy nedostatků je popsán v dokumentu Gap analysis – process (anglicky).

 

4. Plán opatření (2021–2023)

Jádrem strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu je plán opatření a politika otevřeného, transparentního a meritokratického náboru a výběru výzkumných pracovníků (OTM-R). Plán opatření je souborem opatření a ukazatelů jejich splnění, jejichž cílem je odstranit nedostatky zjištěné v analýze nedostatků a zavést principy Charty a Kodexu. Politika OTM-R je souborem pokynů a postupů ke sladění procesů náboru a výběru pracovníků ústavu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků a byla vyvinuta na základě kontrolního seznamu plněné zásad OTM-R (anglicky).

 

5. Získání ocenění HR Excellence in Research Award (2021)

Dne 14. července 2021 udělila Evropská komise Ústavu termomechaniky AV ČR ocenění HR Excellence in Research Award. Plán opatření připravený implementačním týmem HR4SR ústavu byl hodnotiteli Evropské komise jednomyslně přijat bez výhrad a Ústav termomechaniky AV ČR získal oprávnění užívat logo HR Excellence in Research Award na dobu 2 let. Ocenění je pro výzkumníky zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvality pracovního prostředí.

 

6. Revidovaný plán opatření (2023)

Dne 13. července 2023 byla Evropské komisi předložena průběžná analýza a revidovaný plán opatření pro období 2023–2026. Dne 17. srpna 2023 Evropská komise informovala Ústav termomechaniky o kladném výsledku hodnocení průběžné analýzy a revidoveného plánu opatření.