Mise a historie

Naším posláním je studovat vlastnosti kapalin a pevných látek, jejich složitý pohyb a interakce s okolím a procesy, které v nich probíhají při tepelném nebo mechanickém zatěžování. Jako víceoborová výzkumná organizace studujeme také komplexní dynamiku mechanických systémů, elektromechanické přeměny energie a jejich řízení pomocí výkonových elektronických zařízení a vyvíjíme aplikace termického plazmatu. K naplnění našeho poslání vytváříme matematické modely a algoritmy, diagnostické a měřicí metody a vědecké přístroje a snímače. Kromě základního výzkumu, který je středobodem našeho úsilí, předáváme naše znalosti společnosti tím, že vzděláváme budoucí vědce, probouzíme ve veřejnosti povědomí o vědě a aplikujeme výsledky našeho výzkumu v průmyslovém prostředí a ve veřejném sektoru, abychom iniciovali inovace v různých oblastech techniky. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, podporujeme nadšení, motivaci a důvěru našich zaměstnanců uplatňováním zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a neustálým obohacováním naší strategie lidských zdrojů pro pracovníky ve výzkumu.

Předmět činnosti ústavu je popsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Další informace:

Historie

Ústav byl založen v roce 1953, tehdy ještě jako Laboratoř strojnická ČSAV, z podnětu prof. Ing. Ladislava Miškovského, člena korespondenta Československé akademie věd (ČSAV). Cílem laboratoře bylo zajišťovat výzkum v technických vědách pro československý průmysl.

V roce 1955 byla laboratoř přejmenována na Ústav pro výzkum strojů ČSAV. Název Ústav termomechaniky ČSAV je používán od roku 1962, kdy mu bylo prezídiem ČSAV uloženo zabývat se problematikou v oblasti mechaniky tekutin, termomechaniky a zákonitostmi kmitání složitých slabě a silně nelineárních systémů a systémů s rázy. V roce 1964 byla založena Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně (30 km od Prahy).

Od roku 1986 je hlavním sídlem ústavu budova v areálu Akademie věd na Praze 8. Po rozdělení Československa a reorganizaci ČSAV doznal drobné změny v názvu, Ústav termomechaniky AV ČR, a výzkumný program byl modernizován a přizpůsoben současným potřebám vědy a techniky. V roce 2006 byl ústav sloučen s Ústavem pro elektrotechniku AV ČR, který byl založen rovněž v roce 1953.

Vědecké společnosti