Informace o školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Vstupní seznámení pracovníků

Nové zaměstnance seznámí s opatřeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) vedoucí zaměstnanec (zpravidla vedoucí oddělení nebo útvaru). Pracovníci jsou seznámeni s těmito skutečnostmi:

 • prostorami pracoviště, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi,
 • únikovými cestami, s možnými místy a zdroji ohrožení,
 • kontakty na požární hlídku,
 • kontakty na ohlašovnu požáru,
 • kontakty na vyškolené zdravotníky,
 • povinností dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a pokyny odpovědných zaměstnanců,
 • povinností pohybovat se pouze v prostorách určených vedoucími zaměstnanci,
 • zákazem manipulovat se zařízením, které jim nebylo určeno k práci,
 • požárními poplachovými směrnicemi (popřípadě další požární dokumentací) a hasebními prostředky,
 • zákazem vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek,
 • zákazem kouření mimo vyhrazená místa (případně se zákazem kouření v celém areálu organizace),
 • povinností neprodleně oznámit zodpovědným zaměstnancům vznik každého pracovního úrazu, havárie a požáru,
 • povinnostní dbát o svou bezpečnost a taky o bezpečnost všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti (zejména zákazníci, dodavatelé apod.)
 • se zjištěnými riziky na pracovišti včetně opatřeními k jejich minimalizaci,
 • se zásadami poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Dále jsou noví zaměstnanci seznámeni s bezpečnou obsluhou zařízení, nářadí a používáním osobních ochranných prostředků pro stroje a zařízení, se kterými mají při plnění svých pracovních povinností pracovat.

O vstupním školení se vyhotoví záznam, který zaměstnanec podepíše. Formulář vstupního školení je k dispozici v intranetu nebo BOZP_vstupni_seznameni_2021-CZ.

Školení vedoucích pracovníků

Školení vedoucích pracovníků (vedoucích vědeckých oddělení a ostatních útvarů) se provádí nejméně 1× za 3 roky. Termíny školení pracovníka se odvíjejí od data nástupu pracovníka. Školení je zakončeno e-learningovým testem společnosti CIVOP. Test je k dispozici v češtině a angličtině. Informace o termínech pro vyplnění testu a přístupu k testu poskytuje bezpečnostní technik, kterému zaměstnanec odevzdá certifikát o úspěšném vyplnění testu.

Školení ostatních pracovníků

Ostatní zaměstnanci jsou proškolování nejméně 1× za 2 roky. Školení provádějí vedoucí pracovníci (tj. vedoucí vědeckých oddělení a příslušných útvarů) a školený pracovník se musí podepsat na prezenční listině školení. Školení je zakončeno vypracováním písemného testu, který vyhodnotí vedoucí pracovník. Test je k dispozici v češtině a angličtině. Vyplněné testy a prezenční listinu odevzdá vedoucí pracovník bezpečnostnímu technikovi.