Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR

Základní informace o projektu

Název projektu: Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014697
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo prioritní osy: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita: IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 OP

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2020
Celková doba realizace (trvání) projektu: dva roky
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

Financování projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu:  6 792 140,69  Kč
Vlastní financování způsobilých výdajů projektu: 339 607,04 Kč
Celková dotace: 6 452 533,65 Kč

Příjemce:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5,
182 00 Praha 8, Česká republika, DIČ: CZ 61388998

Projektový manažer:
Ing. Patrik Zima, Ph.D.

Cíle projektu

Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“

  • Vytvoření Strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, která stanovuje principy strategického řízení lidských zdrojů v prostředí Ústavu termomechaniky AV ČR a od které se odvíjí opatření dotýkající se všech 4 oblastí procesu HRS4R, zejména tvorba a aktualizace vnitřních předpisů, interních metodik a postupů správné praxe, vytvoření plánu soustavného odborného vzdělávání výzkumných pracovníků, plánu školení zaměstnanců v oblasti vnitřních předpisů a strategií, systému onboardingu nových výzkumných pracovníků, příručky pro zaměstnance a nástrojů interního informačního systému modernizujících systém organizace řízení lidských zdrojů a komunikace jeho strategií.
  • Školení zaměstnanců v oblasti strategie HRS4R a souvisejících oblastech. Cílem školení je seznámit zaměstnance s cíli strategie HRS4R, Evropskou chartou výzkumných pracovníků a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků a zajistit vzdělávání ve 4 klíčových oblastech: etika a profesionalita výzkumu, nábor a výběr výzkumných pracovníků, pracovní podmínky a vzdělávání a rozvoj. Program zahrnuje školení všech zaměstnanců, ale i hloubkové proškolení realizačního týmu a vzdělávání vedoucích výzkumných týmů na všech úrovních. Tím realizační tým získá podporu ze strany dotčených zaměstnanců a potřebné znalosti pro vypracování analýzy a akčního plánu a následnou implementaci akčního plánu a udržení ocenění HR Award.

Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

  • V návaznosti na předchozí specifický cíl a potřebu zajistit rovné příležitosti pro všechny zaměstnance bez rozdílu je nezbytné zajistit, aby všechny výhody pramenící z implementace procesu HRS4R mohli využívat také zahraniční pracovníci a mohli se seznámit se svými právy a povinnostmi, smluvními závazky, vnitřními předpisy a strategiemi. Účelem je, aby zahraničním pracovníkům nevznikaly překážky v efektivním výkonu práce v důsledku ztížené orientace po nástupu do zaměstnání, při vyřizování administrativních úkonů, využívání zaměstnaneckých výhod či interního informačního systému. Cílem této aktivity je zavedení anglického jazyka jako druhého provozního jazyka výzkumné organizace včetně jazykového vzdělávání relevantních osob, což umožní vytvořit zahraničním výzkumným pracovníkům optimální a rovné prostředí pro další profesní rozvoj a současně zvýší atraktivnost Ústavu termomechaniky AV ČR jako zaměstnavatele v mezinárodním měřítku.

Klíčové aktivity:

  • Řízení projektu
  • Nastavení strategického řízení VO v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.

Kontakt

Ing. Patrik Zima, Ph.D.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8
tel.: (+420) 266 052 026