Pobočky a společná pracoviště

Odbor mechatroniky, společné pracoviště s VUT v Brně

Odbor mechatroniky je společným pracovištěm Ústavu termomechaniky AV ČR a Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v  Brně. Zabývá se komplexním výzkumem v oblasti mechatroniky a biomechaniky a sídlí v Brně (viz Kontakty).

Centrum energetiky, společné pracoviště s ČVUT v Praze

Centrum energetiky je společným pracovištěm Ústavu termomechaniky AV ČR a Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Zabývá se výzkumem témat využitelných v energetice, zejména v oblasti termodynamiky, dynamiky tekutin a mechaniky složitých systémů.

Centrum inteligentních systémů a struktur, společné pracoviště s VŠB–TU v Ostravě

Centrum inteligentních systémů a struktur je společným pracovištěm Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Zabývá se výzkumem v oblasti vázaných multifyzikálních problémů, kontaktních problémů a identifikace znečištění atmosféry. Centrum má sídlo v Ostravě.

Laboratoř modelování fyzikálních a chemických procesů v atmosféře

Účelem tohoto společného pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR je společné modelování fyzikálních a chemických procesů v atmosféře a dalších jevů důležitých pro životní prostředí.

Ve společné laboratoři pracují tito naši zaměstnanci:
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (vedoucí laboratoře)
Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.
Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.

Laboratoř optických měřících metod

Účelem tohoto společného pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci je společné experimentálního modelování proudění pomocí moderních optických měřících metod.

Vedoucí laboratoře: Ing. Václav Kopecký, CSc. (TU Liberec)

Laboratoř skladování energie

Společná laboratoř skladování energie je zřízena jako společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Ústavu chemických procesů AV ČR za účelem společného provozování výzkumu v oblasti skladování energie.

Vedoucí laboratoře: Ing. Jan Hrubý, CSc.

Laboratoř tkáňové biomechaniky

Účelem tohoto společného pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci je společné studium látkové výměny a strukturních změn v kostech a v cévních stěnách při dynamickém zatěžování.

Vedoucí laboratoře: prof. Ing. František Maršík, DrSc.