Lidé v laboratoři

Vše o práci v Ústavu termomechaniky AV ČR

V Ústavu termomechaniky AV ČR se snažíme vytvářet pro výzkumné pracovníky nejlepší podmínky a nediskriminační příležitosti. Naším cílem je, aby naši vědci mohli bádat svobodně, tvořivě a bezpečně, s vědomím odpovědnosti vůči společnosti a k jejímu prospěchu.

Dne 29. ledna 2020 jsme se přihlásili k principům Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu Evropské komise (HRS4R). Budeme usilovat o získání ocenění HR Excellence in Research Award („HR Award“), které Evropská komise uděluje výzkumným organizacím za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Organizace s oceněním HR Award je pro výzkumníky zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvality pracovního prostředí.

Práce výzkumných pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR, jejich přijímání a hodnocení a pracovní podmínky se řídí následujícími základními dokumenty:

Ústav termomechaniky AV ČR se při své činnosti řídí smlouvami s grantovými agenturami a partnery smluvního a společného výzkumu a zejména těmito závaznými zákonnými normami:

 • Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
 • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 50/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Uvedené dokumenty, smlouvy a zákony tvoří základní legislativní rámec k naplnění principů Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu Evropské komise.

Nábor

Místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků vědeckých oddělení jsou obsazována na základě výběrového řízení, které vyhlašuje ředitel ústavu. Výběrové řízení je vyhlášeno veřejně, nejméně 3 týdny před termínem podání přihlášek, obvykle na webu ústavu, webu Akademie věd ČR, portálu Euraxess a portálu ResearchJobs. Nabídka volné pracovní pozice obsahuje tyto základní informace:

 • náplň práce
 • pracovní zařazení*
 • požadovaný stupeň a obor vzdělání
 • typ pracovní smlouvy (délka a výše úvazku)
 • místo výkonu práce (lokalita a vědecké oddělení)
 • termín pro podání přihlášek
 • předpokládané datum nástupu
 • proces výběru uchazečů a požadované dokumenty přihlášky
 • požadované znalosti a schopnosti
 • kontaktní údaje pro zaslání přihlášky

Nejdůležitější informací pro uchazeče v nabídce volné pracovní pozice je výčet požadovaných znalostí a schopností, které musí uchazeč splňovat, aby se mohl zúčastnit výběrového řízení.

*V souladu s Kariérním řádem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR mohou být uchazeči zařazeni do těchto kvalifikačních stupňů:

V1. Odborný pracovník výzkumu a vývoje (angl. „research assistant“) - pracovník s dokončeným vysokoškolským vzděláním provádějící výzkum podle pokynů a pod vedením zkušenějších vědeckých pracovníků.

V2. Doktorand (angl. „PhD student“) - student doktorského studia pracující pod vedením vedoucího doktorské práce nebo školitele-specialisty. V této souvislosti upozorňujeme, že Ústav termomechaniky AV ČR není univerzitou, ale veřejnou výzkumnou institucí. Nemá vlastní doktorské programy a neuděluje tituly Ph.D. Uchazeči o pozici doktoranda musí být studenty doktorského studia na vysoké škole a v ústavu mohou být zaměstnáni (zpravidla na částečný úvazek). Bývá pravidlem, že některý z výzkumných pracovníků ústavu je vedoucím doktorské práce studenta nebo školitelem-specialistou.

V3. Postdoktorand (angl. „postdoctoral research fellow“ - držitel doktorského titulu (Ph.D., CSc., Dr. apod.), který pracuje obvykle pod vedením zkušenějších vědeckých pracovníků a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. V této kategorii může být zařazen nejdéle po dobu 5 let po získání doktorského titulu.

V4. Vědecký asistent (angl. „associate scientist“) - držitel doktorského titulu, který po uplynutí 5 let od získání doktorského titulu není zařazen do stupně V5 nebo V6.

V5. Vědecký pracovník (angl. „research scientist“) - držitel doktorského titulu, který pracuje samostatně, vykonává náročné a obtížné práce ve svém vědním oboru. Pravidelně publikuje vědecké práce v recenzovaných časopisech a obvykle je řešitelem grantových projektů.

V6. Vedoucí vědecký pracovník (angl. „senior research scientist“) - pracovník splňující požadavky kvalifikačního stupně V5, který je navíc vůdčí vědeckou osobností, která se významně podílí na rozvoji svého oboru v mezinárodním měřítku.

 

Výběr uchazečů

Výběr z uchazečů provede nejméně tříčlenná komise, kterou jmenuje ředitel ústavu. Komise doporučí řediteli uchazeče k přijetí, případně stanoví jejich pořadí. Ředitel rozhodne o přijetí nového pracovníka a o jeho zařazení do kvalifikačního stupně a sjedná s ním mzdu a délku trvání pracovní smlouvy.

Výběrová komise provádí výběr uchazečů v několika stupních:

 1. Kontrola úplnosti přihlášky uchazeče a splnění kvalifikačních požadavků. Neúplné přihlášky a uchazeče nesplňující kvalifikační požadavky nelze zařadit do výběrového řízení.
 2. Ohodnocení uchazečů z hlediska míry splnění požadavků na znalosti a schopnosti a vytvoření seznamu nejlepších uchazečů.
 3. Pozvání nejlepších uchazečů k pohovoru (osobnímu nebo videokonferenčnímu). Uchazeči, kteří jsou pozváni k pohovoru, se v případě zájmu mohou informovat na složení výběrové komise, které je jim následně sděleno e-mailem.
 4. Opětovné posouzení uchazečů z hlediska míry splnění požadavků na znalosti a schopnosti a stanovení konečného pořadí uchazečů.
 5. Doporučení nejlepšího uchazeče k výběru řediteli ústavu.

Ředitel ústavu rozhodne o přijetí uchazeče a stanoví jeho mzdu a délku pracovní smlouvy. Následně je uchazeč osloven (zpravidla e-mailem) s nabídkou zaměstnání, která uvádí podmínky odměňování a zaměstnanecké výhody. V případě, že vítězný uchazeč nabídku zaměstnání nevyužije, výběrová komise s ředitelem ústavu projedná podmínky zaměstnání pro dalšího uchazeče v pořadí, který je následně osloven s nabídkou.

O výsledku výběrového řízení budou informování neúspěšní uchazeči, kteří se zúčastnili pohovoru (e-mailem).

Odměňování

Stanovení výše nástupní mzdy konkrétního uchazeče je plně v kompetenci ředitele ústavu a zohledňuje kvalitu uchazeče a aktuální možnosti a pravidla financování (např. projektového financování). Výše mzdy se řídí vnitřním předpisem ústavu. Mzda se skládá ze základní sazby (tarifní složky) určené kvalifikačním stupněm, osobního příplatku stanoveného ředitelem ústavu, příplatku za vedení výzkumného útvaru a odměn. O vyplacení a výši odměn rozhoduje ředitel ústavu na základě výsledků práce pracovníka.

Pracovníci jsou odměňování také za publikování článků ve vědeckých časopisech s impaktním faktorem. Výše odměny je určena vnitřním předpisem.

Kam dál:

Volné pracovní pozice na webu Ústavu termomechaniky AV ČR

Hledání volných pozic na webu Akademie věd ČR

Hledání volných pozic na portálu Euraxess

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR

Stanovy AV ČR (zejména čl. 51 o obsazování míst vysokoškolsky vzdělaných pracovníků)

Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) Ústavu termomechaniky AV ČR

Zaměstnanecké výhody

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní placeného zdravotního volna (dny zdravotního volna nelze slučovat s dny dovolené)
 • stravenky v hodnotě 80 Kč/den
 • dotované jazykové kurzy Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel)
 • vlastní rekreační zařízení (rekreační a školicí středisko Mariánská)
 • příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance, kteří mají uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění nebo o doplňkovém penzijním spoření a kteří mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou (max. 500 Kč/měs.)
 • kapesné při zahraniční pracovní cestě ve výši 30 % zákonem stanovené sazby stravného (40 % v případě ředitele a vedoucího pracovníka přímo podřízeného řediteli); v individuálních a odůvodněných případech je zaměstnavatel oprávněn kapesné snížit nebo zvýšit
 • klientská karta SSČ, která zaměstnance opravňuje čerpat slevy na vybrané služby a nákupy

Na základě Kolektivní smlouvy mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Základní odborovou organizací Ústavu termomechaniky AV ČR mohou zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou požádat o dočasně zkrácený pracovní úvazek ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Žádost musí schválit ředitel. Dále mají zaměstnanci nárok na placené volno v těchto případech:

 • narození dítěte (1 den nad rámec stanovený zákonem);
 • ošetřování člena rodiny (1 den)
 • svatba dítěte (1 den nad rámec stanovený zákonem)
 • stěhování (1 den nad rámec stanovený zákonem)
 • úmrtí člena rodiny (1 den)

Jednou ročně, zpravidla v létě, ústav pořádá ve vlastních prostorech neformální celoústavní večírek pro zaměstnance. Mimo to jednotlivá vědecká oddělení obvykle pořádají své vlastní vánoční večírky.

Pro zaměstnance Ústavu termomechaniky AV ČR nabízí Raiffeisenbank výhodné podmínky k víceměnovým běžným účtům. K prokázání nároku použijte platnou pracovní smlouvu.

Pracovní doba

Týdenní pracovní doba činí 40 hodin. Standardní pracovní doba je následující:

 • Pondělí: 7:15–16:00 (zahrnuje přestávku 0,5 hod. na oběd)
 • Úterý: 7:15–16:00 (zahrnuje přestávku 0,5 hod. na oběd)
 • Středa: 7:15–16:00 (zahrnuje přestávku 0,5 hod. na oběd)
 • Čtvrtek: 7:15–16:00 (zahrnuje přestávku 0,5 hod. na oběd)
 • Pátek: 7:15 – 14:45 (zahrnuje přestávku 0,5 hod. na oběd)

Výzkumný pracovník může po dohodě se svým vedoucím využít pružné rozvržení pracovní doby. Takový zaměstnanec musí být přítomen na pracovišti v základní pracovní době od 9:30 do 14:30. Pracovník musí být také přítomen na pracovišti v době od 7:00 do 9.30 nebo od 14:30 do 19.00 tak, aby byla dodržena týdenní pracovní doba (40 hodin) a délka pracovní směny nepřesáhla 12 hodin.

Statut emeritního pracovníka

Ředitel ústavu může bývalému výzkumnému pracovníkovi ústavu udělit statut emeritního výzkumného pracovníka jako uznání za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru. Emeritní výzkumný pracovník má právo:

 • využívat kancelář emeritních pracovníků s příslušnou infrastrukturou
 • využívat služeb vědecké knihovny ústavu
 • využívat ústavní e-mail
 • využívat rekreační a školicí středisko ústavu za stejných podmínek jako zaměstnanci ústavu
 • používat adresu ústavu na publikacích a dalších dokumentech souvisejících s jeho vědeckou činností
 • být uveden na webových stránkách oddělení
 • být zván na významné akce pracoviště
 • získat prémii za publikaci v časopise s impaktním faktorem podle příslušné interní normy

Kritéria pro udělení statutu emeritního výzkumného pracovníka a postup podání žádosti o udělení statutu stanovuje interní norma Statut emeritního výzkumného pracovníka ÚT AV ČR.

Ochránce práv zaměstnanců

Ústav termomechaniky AV ČR zřídil od 1. ledna 2022 funkci ochránce práv zaměstnanců s cílem předcházet konfliktům v mezilidských vztazích, zlepšovat kulturu chování na pracovišti a zvýšit spokojenost a bezpečnost zaměstnanců. V kompetenci ochránce práv zaměstnanců je zabývat se těmito problémy:

 • rovný přístup,
 • diskriminace,
 • sexuální obtěžování,
 • šikana,
 • překážky v pracovních vztazích.

Více informací o ochránci práv zaměstanců a způsobu jeho kontaktování

Kam dál:

Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) Ústavu termomechaniky AV ČR

Ochránce práv zaměstnanců

Přístup k odborné psychologické pomoci na serveru Psychoportál

Svátky v ČR

Cíle hodnocení

Cílem hodnocení výzkumných pracovníků je:

 • přispívat ke zvyšování úrovně výzkumu v ústavu;
 • vytvářet podklady pro koncepci a personální politiku ústavu;
 • srovnávat výsledky činnosti pracovníků v rámci kvalifikačních stupňů;
 • stimulovat pracovníky k soustavnému odbornému růstu;
 • poskytovat pracovníkům pravidelnou zpětnou vazbu.

Pravidla hodnocení

Hodnocení výzkumných pracovníků probíhá:

 • v pravidelných termínech, nejméně jednou za 5 let;
 • mimo pravidelné termíny, na základě návrhu ředitele ústavu;
 • mimo pravidelné termíny, na základě žádosti pracovníka.

Ředitel ústavu vyhlásí kritéria hodnocení včas, aby se s nimi mohl hodnocený pracovník seznámit a mohl připravit požadované podklady. Výzkumní pracovníci ústavu jsou hodnoceni atestační komisí, která je poradním orgánem ředitele ústavu. Atestační komise se skládá z nejméně 5 členů, z nichž nejméně 1/3 nejsou zaměstnanci ústavu. Komisi a jejího předsedu jmenuje ředitel ústavu po projednání v Radě instituce. Komise musí  pokrývat vědeckou činnost celého ústavu. Atestační komise se schází obvykle jedenkrát do roka, aby projednala návrhy na atestace podané mimo pravidelné termíny.

Atestační řízení probíhá za přítomnosti nadřízeného hodnoceného pracovníka, přičemž hodnocený pracovník má právo být řízení také přítomen. Předmětem hodnocení je výlučně vědecká, odborná a pedagogická činnost pracovníka. Atestační komise postupuje při hodnocení takto:

 1. Komise ověří, zda byl hodnocený pracovník seznámen s kritérii hodnocení.
 2. Komise si od hodnoceného pracovníka vyžádá stručnou zprávu podle stanovených kritérií s příslušnou dokumentací činnosti za období od poslední atestace.
 3. Komise si od přímého nadřízeného hodnoceného pracovníka vyžádá odborné vyjádření a návrhy na kvalifikační stupeň a pracovní smlouvu hodnoceného pracovníka.

Koho se hodnocení týká

Hodnocení (atestaci) podléhají výzkumní pracovníci vědeckých oddělení, kteří jsou zařazení v následujících kvalifikačních stupních:

 • V3 – Postdoktorand
 • V4 – Vědecký asistent
 • V5 – Vědecký pracovník
 • V6 – Vedoucí vědecký pracovník

Pracovníci zařazení v kvalifikačním stupni „V1 – Odborný pracovník výzkumu a vývoje“ hodnocení nepodléhají, ale pokud nastoupí doktorské studium, mohou požádat o přeřazení do kvalifikačního stupně V2 – doktorand. Doktorandi (V2) jsou hodnoceni komisí pro doktorské studium, jejíž činnost je popsána v části „Výchova studentů a doktorandů“ níže.

Závěry hodnocení

Atestační komise doporučí řediteli ústavu tyto závěry:

 1. Návrh na zařazení hodnoceného pracovníka do kvalifikačního stupně a hodnocení kvality pracovníka v rámci navrhovaného kvalifikačního stupně písmenem A – nadprůměrný, B – průměrný a C – podprůměrný. Kvalifikační stupeň může být ponechán, zvýšen nebo snížen.
 2. Návrh, zda má být pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou.
 3. U pracovníka, který je shledán nezpůsobilým (čl. 23 odst. 3 Přílohy Stanov AV ČR), podá atestační komise návrh, aby ředitel písemně vyzval pracovníka k odstranění nedostatků v jeho práci. Komise navrhne termín příští atestace, při které se posoudí, zda byly nedostatky odstraněny, či bude-li řediteli ústavu podán návrh ukončit s pracovníkem pracovní poměr.

O výsledku hodnocení a zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně rozhoduje na základě návrhu atestační komise ředitel ústavu. Hodnocený pracovník musí být seznámen se závěry atestační komise a má možnost se k nim vyjádřit. Nedojde-li ke shodě mezi stanovisky atestační komise a hodnoceného pracovníka, může hodnocený pracovník požádat o atestaci formou veřejné oponentury (čl. 23 odst. 3 Přílohy Stanov AV ČR).

Kam dál:

Statut Atestační komise Ústavu termomechaniky AV ČR

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR

Stanovy AV ČR (zejména čl. 23 odst. 3 Přílohy)

Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) Ústavu termomechaniky AV ČR

Chování výzkumných pracovníků ústavu se řídí Etickým kodexem výzkumných pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR, jehož nejdůležitější ustanovení jsou shrnuta níže:

Etické principy

Výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR se řídí těmito etickými principy:

 • Chová se mravně, poctivě a čestně a stejné chování vyžaduje od ostatních.
 • Nekryje a neobhajuje porušování etických zásad.
 • Rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a odborné schopnosti.
 • Je kritický k vlastním výsledkům a výsledkům spolupracovníků a je otevřený diskusi.
 • Obhajuje a uplatňuje svobodu vědeckého myšlení a vyjadřování.
 • Odmítá nevědecké přístupy a diskriminační hlediska ve vědě.

Zásady vědecké práce

Výzkumný pracovník se řídí těmito zásadami vědecké práce:

 • Rozšiřuje hranice poznání a dbá, aby jeho výsledky sloužily ku prospěchu společnosti.
 • Při výzkumu neohrožuje společnost, životní prostředí či kulturní hodnoty.
 • Odpovídá za přesnost a objektivitu svého výzkumu a uvědomuje si meze použitých metod.
 • Výsledky zveřejňuje v úplné a ověřitelné podobě a nezkresluje jejich výklad.
 • Dle oborových zvyklostí uchovává získaná data a dokumentaci všech podstatných výsledků.
 • Účelně a efektivně využívá prostředky na výzkum a neduplikuje výzkum provedený jinde, pokud není potřebný k ověření, doplnění či porovnání výsledků.
 • Výsledky, které nepodléhají utajení, zveřejňuje v odborném tisku a následně s nimi seznamuje širokou veřejnost.

Zásady publikování

Výzkumný pracovník:

 • Má nárok být uveden jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku a pokud se spoluautorstvím souhlasí.
 • V publikaci uznává vědecký přínos svých předchůdců a řádně je cituje.
 • Cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho vlastními výsledky a závěry.
 • Opravuje chyby ve svých publikovaných údajích.
 • Nezvyšuje uměle počet svých prací zbytečným dělením výsledků do více publikací.

Zásady chování ke studentům a spolupracovníkům

Výzkumný pracovník:

 • Komunikuje korektně a otevřeně, nepoužívá autokratické metody řízení.
 • Posuzuje své studenty a spolupracovníky na základě dosažených výsledků a chová se k nim spravedlivě.
 • Od studentů a spolupracovníků nevyžaduje, aby plnili jeho vlastní povinnosti, a neklade na ně nepřiměřené požadavky.
 • Jde osobním příkladem svými znalostmi a chováním.
 • Rozvíjí kritické myšlení a zodpovědnost studentů a respektuje jejich právo na svobodné vyjádření názorů na výzkum.
 • Podporuje kvalifikační růst studentů a podřízených výzkumných pracovníků i jejich badatelskou a publikační aktivitu a mezinárodní kontakty.

Zásady pro posuzovatelskou, hodnotící, oponentskou a expertní činnost

Výzkumný pracovník:

 • Vypracovává zadané posudky a hodnocení osobně.
 • Chrání duševní vlastnictví autorů posuzovaných rukopisů, návrhů projektů a zpráv.
 • Nepoužívá údaje v hodnocených podkladech k jiným než určeným účelům a neposkytuje je třetím osobám.
 • Odmítne vypracovat odborné stanovisko v případě střetu zájmů.
 • Vyhotovuje expertní stanoviska zodpovědně a pouze z oblasti svého oboru.
 • Při hodnotitelských a oponentních řízeních vychází z objektivních kritérií a dodržuje pravidla zadavatele.

Řešení etických sporů

Etický spor se řeší na úrovni organizační struktury, která je o jeden stupeň vyšší, než je úroveň, na které spor vznikl. K řešení sporu lze ustavit komisi ad hoc. Pokud spor přesahuje rámec ústavu nebo jeho účastníci nejsou spokojeni se závěry přijatými na úrovni ústavu, řeší se spor v Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR. Při řešení sporu se dbá na nejvyšší možnou ochranu soukromí. Závěry musí být oznámeny všem zúčastněným, a pokud je zjištěno porušení etiky, musí závěry obsahovat nápravná opatření.

Kam dál:

Etický kodex výzkumných pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR

Etika v projektech rámcového projektu Horizont 2020 (publikace Technologického centra AV ČR)

Komise pro etiku vědecké práce AV ČR

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) Ústavu termomechaniky AV ČR

Zásady chování výzkumných pracovníků ke studentům upravuje Etický kodex výzkumných pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR. Zvláštní pozornost je věnována studentům doktorského studia.

Komise pro doktorské studium Ústavu termomechaniky AV ČR

Otázkami přijímání a hodnocení doktorandů se zabývá Komise pro doktorské studium, která je poradním orgánem ředitele ústavu. Obvykle se schází 2× ročně a její členy jmenuje ředitel ústavu. Komise plní tyto úkoly:

 • posuzuje přihlášky nových doktorandů a doporučuje řediteli jejich přijetí na pozici s kvalifikačním stupněm „V2 – doktorand“; doktorandi jsou obvykle přijímání s úvazkem 20 %, který lze zvýšit účastí doktoranda na výzkumných projektech;
 • každoročně hodnotí činnost doktorandů, u nichž je školitelem nebo školitelem specialistou doktorské práce výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR;
 • doporučuje řediteli zvýšení úvazku nejlépe hodnocených doktorandů;
 • pořádá každoroční Seminář doktorandů (účast je povinná jednou za dobu studia u doktorandů, u nichž je školitelem nebo školitelem specialistou doktorské práce výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR; preferuje se na konci druhého ročníku studia); Seminář doktorandům poskytuje příležitost prezentovat výsledky své práce a získat zpětnou vazbu od širšího odborného publika;

Hodnocení doktorandů

Doktorandi vyplní do 30. září každého roku Výroční zprávu doktoranda, ve které zhodnotí svou činnost (publikace, zkoušky, účast na grantech, zahraniční pobyty atd.). Komise pro doktorské studium činnost doktorandů ohodnotí stupněm A, B nebo C.

Pro nejlépe hodnocené doktorandy (stupeň A) komise doporučuje řediteli ústavu zvýšení úvazku na 40 % (od druhého roku studia), případně až na 60 % (v posledním roce studia).

Ředitel ústavu zohledňuje doporučení komise a rozhoduje o zvýšení úvazku, případně ukončení pracovního poměru doktoranda.

Aktuální složení Komise pro doktorské studium:

Kam dál:

Etický kodex výzkumných pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR

Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) Ústavu termomechaniky AV ČR