Nábor pracovníků ve výzkumu

 

Nábor a výběr výzkumných pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., je založen na zásadách otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného náboru (OTM-R) a řídí se vnitřním předpisem č. 109/2023 Postupy náboru a výběru vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů. Zde naleznete shrnutí zásad našeho náboru a výběru:

Kdo jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů?

Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů (také „pracovníci ve výzkumu“ nebo „výzkumníci“) jsou zaměstnanci, kteří provádějí výzkum ve výzkumných útvarech ústavu (vědeckých odděleních, společných výzkumných pracovištích s vysokými školami a laboratořích) a zastávají jednu z následujících pozic (kvalifikačních stupňů):

Kvalifikační stupeň Název Minimální akademický titul
Popis
V1 Odborný pracovník výzkumu a vývoje Bc. nebo ekvivalentní Pracovník provádějící výzkum pod dohledem.
V2 Doktorand Ph.D. nebo ekvivalentní Student doktorského studia provádějící výzkum pod vedením školitele doktorské práce.

Poznámka: Ústav je neuniverzitní veřejná výzkumná instituce a neuděluje doktorské tituly. Pracovníci na této pozici musí být zapsáni do doktorského studia na vysoké škole, ale jsou vedeni (plně nebo částečně) pracovníkem ústavu.

V3 Postdoktorand Ph.D. nebo ekvivalentní Provádí výzkum pod dohledem vedoucích výzkumných pracovníků nebo s určitou mírou nezávislosti. V této kategorii může být pracovník zařazen nejdéle 5 let po získání akademického titulu Ph.D.
V4 Vědecký asistent Ph.D. nebo ekvivalentní Pracovník, který po uplynutí doby 5 let od získání akademického titulu Ph.D. není zařazen do stupně V5 nebo V6.
V5 Vědecký pracovník Ph.D. nebo ekvivalentní Pracuje samostatně, vykonává náročné a obtížné práce ve svém vědním oboru. Pravidelně publikuje vědecké práce v domácích i zahraničních recenzovaných časopisech a obvykle je řešitelem grantových nebo programových projektů.
V6 Vedoucí vědecký pracovník Ph.D. nebo ekvivalentní Stejné jako V5 + je navíc vůdčí vědeckou osobností, která se významně podílí na rozvoji svého oboru v mezinárodním měřítku.

Nábor doktorandů

Nábor a výběr uchazečů na pozici doktoranda provádí Komise pro doktorské studium, která je poradním orgánem ředitele ústavu. Ředitel rozhoduje o přijetí uchazečů na pracovní místo na základě doporučení výboru. Výbor se skládá z předsedy, tajemníka a vedoucích všech vědeckých oddělení.

Nábor ostatních výzkumných pracovníků (jiných než doktorandů)

Volná pracovní místa se obsazují výběrovým řízením s výjimkou zvláštních případů popsaných v oddíle 2.3 vnitřního předpisu č. 109/2023. Výzvy k podávání přihlášek jsou zveřejňovány nejméně 3 týdny před termínem pro podávání přihlášek v nabídce Kariéra na internetových stránkách ústavu nebo jinými cestami (Výběrová řízení – Akademie věd ČR, Euraxess, ResearchJobs atd.). Ředitel jmenuje výběrovou komisi, jejíž složení je uvedeno v inzerátu.

Výběr mezi uchazeči

Během výběrového řízení jsou členové výběrové komise povinni oznámit případný střet zájmů ve vztahu k uchazečům. V případě středu zájmů nebude hodnocení uchazeče příslušným členem výběrové komise zohledněno. Výběrové řízení obvykle zahrnuje tyto kroky:

  1. Výběrová komise kontroluje úplnost přihlášek a může uchazeče požádat o dodání chybějících dokumentů nebo informací. Neúplné přihlášky nebudou do výběru zařazeny.
  2. Předběžná kontrola přihlášek. Uchazeči jsou kontrolováni z hlediska minimálních požadavků a způsobilosti. Nezpůsobilí uchazeči nejsou do výběru zařazeni.
  3. Uchazeči jsou hodnoceni podle požadavků na pracovní místo a vybráni do užšího výběru pro pohovor. Během tohoto kroku mohou být uchazeči požádáni o poskytnutí doplňujících informací.
  4. Uchazeči vybraní do užšího výběru mohou být pozváni na pohovor (prezenční nebo online). Během tohoto kroku mohou být uchazeči požádáni o poskytnutí doporučujících dopisů.
  5. Výběrová komise seřadí uchazeče, s nimiž proběhl pohovor, a předloží svou zprávu s pořadím uchazečů řediteli ústavu.

Výběrová komise při výběrovém řízení dodržuje následující základní zásady:

  • Zákaz diskriminace (z důvodu pohlaví, těhotenství nebo rodičovství, sexuální orientace a genderové identifikace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, jazyka, zdravotního postižení, věku, náboženství, víry nebo světového názoru, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů).
  • Zohlednění předchozích profesí (včetně profesí mimo akademickou sféru).
  • Zohlednění mobility (včetně zeměpisné, mezioborové nebo mezisektorové).
  • Zohlednění zásluh (celkové zkušenosti uchazeče, kreativita, schopnost samostatné práce atd.).
  • Rovné příležitosti (žádná skupina uchazečů není upřednostňována).

Jmenování

Ředitel je oprávněn určit vítězného kandidáta s přihlédnutím k doporučení výběrové komise. Ředitel může rozhodnout o zvýšení kvalifikačního stupně zaměstnance, pokud úspěšný uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady pro vyšší kvalifikační stupeň. Vítěznému uchazeči je zaslán e-mail s nabídkou zaměstnání, v němž jsou podrobně uvedeny podmínky odměňování a zaměstnanecké výhody. V případě, že uchazeč vybraný ředitelem nepřijme nabídku zaměstnání nebo na místo nenastoupí, může ředitel rozhodnout o předání nabídky dalšímu uchazeči v pořadí.

Komunikace a ochrana osobních údajů

Všichni uchazeči jsou informováni o významných změnách ve výběrovém řízení a o výsledku jejich žádosti po výběrovém řízení.

Osobní údaje uchazečů jsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro účely konkrétního výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na dané pracovní místo. Osobní údaje uchazečů nebudou bez jejich souhlasu předávány třetím stranám.

Odměňování

Mzdy jsou stanoveny interním mzdovým předpisem ústavu a jsou srovnatelné s ostatními veřejnými výzkumnými institucemi v České republice. Výši mzdy určuje ředitel na základě kvality úspěšného uchazeče a s ohledem na dostupný rozpočet nebo pravidla financování projektů. Mzda se skládá z pevné a pohyblivé složky závislé na výkonnosti. Prémie jsou přiznávány na základě rozhodnutí ředitele s přihlédnutím k doporučení vedoucího vědeckého oddělení. Další prémie jsou udělovány za publikace v časopisech s impaktním faktorem, účast na výzkumných grantech, vedení pracovníků a útvarů atd.

Stížnosti

Stížnosti na průběh výběrového řízení mezi uchazeči řeší ředitel ústavu.

Odkazy:

Vnitřní předpis č. 109/2023 Postupy náboru a výběru vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů

Volná pracovní místa v ústavu

Volná pracovní místa v Akademii věd ČR

Hledání volných míst na portálu Euraxess

Stanovy Akademie věd ČR (čl. 51 o obsazování pozic vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů)