Vlastnosti vody zůstávají vědeckou výzvou i po 100 letech výzkumu

Přehledový článek, jehož spoluautorem je Ing. Jan Hrubý, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, byl vybrán na titulní stranu vědeckého časopisu Journal of Physical and Chemical Reference Data, který vydává společnost AIP Publishing pro americký Národní institut pro normy a techniku (NIST).

Článek shrnuje stav poznání termofyzikálních vlastností vody ve všech jejích fázích a referenčních formulací, které poskytují normované doporučené hodnoty těchto vlastností pro vědu a průmysl. Hlavní pozornost věnuje článek standardním formulacím vlastností přijatým Mezinárodní asociací pro vlastnosti vody a páry (IAPWS), ale uvádí i některé vlastnosti, pro které asociace IAPWS dosud nepřijala doporučení. Další témata zahrnují vlastnosti těžké vody a mořské vody a rostoucí schopnost molekulárního modelování určit vlastnosti za podmínek, kdy jsou experimentální měření obtížná nebo nepřesná.

Autoři dospívají k závěru, že navzdory mnoha pokrokům za posledních 100 let existuje stále prostor pro zlepšování popisu vlastností vody.

Původní článek ve vědeckém časopise