foto IT

Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště – UKONČENO

Rada Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚT AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště.

Požadavky:

 • svéprávnost1);
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště;
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště;
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou;
 • morální bezúhonnost;
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel/ředitelka pracoviště nesmí být členem/členkou řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období je pětileté od data jmenování do funkce.

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

 

Přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis;
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci;
 • přehled dosavadní praxe;
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací;
 • koncepce řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště (do 2 str. A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1);
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1)

 

1)Uchazeč/uchazečka, který/která není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný/á uchazeč/uchazečka k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 

Přihlášky musejí být doručeny na adresu:

Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

k rukám tajemníka Rady Ing. Milana Chlady, Ph.D.

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha 8

nejpozději dne 16. června 2021 do 12:00 hodin v zalepené obálce označené nápisem:

Výběrové řízení – ředitel ÚT AV ČR, v. v. i.