Přínos Ústavu termomechaniky AV ČR k ochraně přírody v roce 2022

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si Ústav termomechaniky AV ČR vybral ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory elektrické energie, primárních surovin a vody a omezení okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů.

Přínos Ústavu termomechaniky AV ČR k ochraně přírody v roce 2022 vyčísluje Certifikát enviromentálního vyúčtování. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 5,91 MWh elektřiny, 548,29 litrů ropy, 45,15 m3 vody a 0,39 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,51 tuny a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 21,24 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.