prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.


Funkce:  Vedoucí pobočky
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 597323267
Místnost:  -
Budova:  Pobočka Ostrava, VŠB-TU Ostrava, A751, 17. listopadu 15/2172, Ostrava
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Přehled zaměstnání :

1982 - 1989                  Výzkumný ústav strojní a metalurgický, VÍTKOVICE s.p., Ostrava
                                        výzkumný pracovník
1989 - 1998                  VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
                                        odborný asistent na Katedře mechaniky
1998 - 2008                  VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
                                        docent na Katedře mechaniky

2008 - dosud                VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
                                        profesor na Katedře mechaniky

2006 - dosud                Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., Praha
                                        vedoucí oddělení Centra inteligentních systémů a struktur

Přehled vzdělání :

1977-1982                    studium na Vysoké škole báňské v Ostravě, Fakultě strojní a elektrotechnické, 
 
                                      studijní obor - Zařízení dolů a hutí,
1989-1993                    studium vědecké kandidatury na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní
                                        udělení vědecké hodnosti "CSc."
                                        Kandidátská disertační práce : Počítačové modelování stolice kvarto se zahrnutím nelinearity
                                        suché tření
1995                              studijní pobyt na University of Teesside, Middlesbrough, Anglie
1996                              studijní pobyt na Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton,
                                       Southampton, Anglie
1997                              studijní pobyt na University of Nottingham, Nottingham, Anglie
1998                              udělení akademické hodnosti "docent",
                                        Habilitační práce : Přístupy k zahrnutí materiálového tlumení do počítačových modelů
                                        mechanických soustav
2000                               udělení vědecké hodnosti "DrSc."
                                        Doktorská disertační práce - Přístupy k dynamické analýze příčného kmitání rotorových soustav
                                        s kapalinnými ložisky metodou počítačového modelování
2008                              udělení akademické hodnosti "profesor",

Výuka

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Aplikovaná dynamika
Mechanika soustav těles
Dynamika rotorů

Granty

2015–2017GA15-06621SModelování inteligentních tlumicích prvků rotujících soustav využívajících fyzikálních vlastností magnetoreologických kapalin