prof. Ing. Václav Uruba, CSc.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053414
Místnost:  M2501
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: H-2841-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-7457-9145
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Vaclav-Uruba

Vzdělání
1981    Ing.      Aplikovaná mechanika    FSI ČVUT
1990    CSc.    Aplikovaná mechanika    ČSAV
2007    Doc.    Aplikovaná mechanika    FSI ČVUT
2014   Prof.     Strojní inženýrství              ZČU FSt

Zaměstnání
1981-1984     Ústav pro výzkum motorových vozidel           samostatný výzkumný pracovník
1984-1987     Ústav termomechaniky ČSAV (AV ČR)          interní aspirant (doktorand)
1987-1995     Ústav termomechaniky AV ČR                      vědecký pracovník
1995-2011     Ústav termomechaniky AV ČR, (v.v.i.)           vedoucí oddělení
2011-             Ústav termomechaniky AV ČR, (v.v.i.)           vedoucí laboratoře

Stáže
1993-1994    CEAT Université de Poitiers, Francie          9 měs.
2006             Queens University, Belfast, UK                    2 měs.

Zájmy
Dynamika tekutin, smykové vrstvy, turbulence, koherentní struktury, turbulentní difúze, teorie dynamických systémů, experimentální metody v mechanice tekutin.

Vybrané publikace

Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav: On the receptivity of the by-pass transition to the length scale of the outer stream turbulence. European Journal of Mechanics B-Fluids, Roč. 19, (2000), s. 707-722. ISSN 0997-7546
Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Mazur, Oton: Control of a channel-flow behind a backward-facing step by suction/blowing. International Journal of Heat and Fluid Flow, Roč. 28, č. 4 (2007), s. 665-672. ISSN 0142-727X
Uruba, Václav - Mazur, Oton - Jonáš, Pavel: Jet in crossflow: A few remarks on the crossflow structure influence. 3-211-00753-9. In: Manipulation and control of jets in crossflow. Wien : Springer, 2003 - (Karagozian, A.;Cortelezzi, L.; Soldati, A.) s. 77-86. - (Courses and Lectures. CISM.)
Hladík, Ondřej - Jonáš, Pavel - Uruba, Václav: Dynamics of turbulent spots in transitional boundary layer. Journal of Physics, Conference Series, č. 318, (2011), s. 1-5. ISSN 1742-6596.
Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Hladík, Ondřej: Dynamical structure of the turbulent boundary layer on rough surface. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 603-604. ISSN 1617-7061
Uruba, Václav - Knob, Martin: Dynamics of a Boundary Layer Separation. EngineeringMechanics, Roč. 16, č. 1 (2009), s. 29-38. ISSN1802-1484
Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Uruba, Václav -Veselý, Jan - Radolf, Vojtěch - Bula, Vítězslav: Coherent structures in the flow inside a model of the human vocal tract with self-oscillating vocal folds. Acta Technica CSAV, Roč. 55, č. 4 (2010), s. 327-343. ISSN 0001-7043
Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav: Comparison between the wall roughness effect and the free stream turbulence impact and their joint action on boundary layer development. ERCOFTAC Bulletin, Roč. 80, (2009), s. 82-86.
Kellnerová, Radka ; Kukačka, Libor ; Jurčáková, Klára ; Uruba, Václav ; Jaňour, Zbyněk. PIV measurement of turbulent flow within a street canyon: Detection of coherent motion. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2012, Roč. 104, SI, s. 302-313. ISSN 0167-6105.
Uruba, Václav: Dynamics of flow behind backward-facing step in a narrow channel, EPJ Web of Conferences, Vol. 45, Article No.: UNSP 01108, 8s, 2013, ISSN: 2100-014X.

Výuka

ČVUT FSI
5. ročník
Základy inženýrského experimentu - mechanika tekutin

ZČU Plzeň
3. ročník
Mechanika tekutin
5. ročník
Zkoušení energetických strojů
Doktorské studium

Turbulence

Granty

2020–2022TK03020057Nová metoda pro in-field měření velikosti úletu kapalné fáze z chladicích věží
2017–2019GA17-01088SProstorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku 3D
2014–2017TA04020129Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů
2014–2017TA04011437Přímá simulace vírových struktur v kompresorech metodou MILES-WBF
2013–20157AMB13PL003Modelování nestacionárních komplexních proudů
2010–2014GAP101/10/1230Dynamika sekundárního proudění v kanálech
2008–2012GA101/08/1112Řízení odtržení mezních vrstev
2006–2009OC 114Fyzikální modelování transportních procesů v mikrometeorologických proudech
2005–2007GA101/05/0675Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska hemodynamiky
2004–2008IAA2076403Aktivní řízení proudění pomocí syntetických paprsků
2001–2003GA101/01/0449Difuzorová proudění se speciálními okrajovými podmínkami
2000–2004OC 715.90Fyzikální modelování difuze z bodových zdrojů v přízemní vrstvě městské zástavby