ilustrace

Veřejná soutěž na koupi majetku

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na určení osoby, která bude mít právo na uzavření smlouvy na koupi majetku zapsaného na LV č.724 v k.ú. Nučice u Rudné, obec Nučice, okres Praha-západ.

Konkrétně jde o prodej těchto parcel: parc.č.1156/2 o výměře 1248 m2, st. parc. č. 652 o výměře 269 m2, jejíž součástí je budova č.p. 415 (bývalá trafostanice). Nabídky na koupi majetku musí být doručeny poštou nebo osobně do sídla Ústavu termomechaniky AV ČR do 11. 3. 2020 do 14.00. Nabídka musí být doručena v neprůhledné obálce označené velkým nápisem „nabídka na koupi Nemovitostí Nučice u Rudné, neotvírat“.

Další informace naleznete v těchto přílohách:

Úplné znění vyhlášení veřejné soutěže
Soutěžní řád
Charakteristika předmětného majetku