prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.


Funkce:  Vedoucí pobočky
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 597323267
Budova:  Pobočka Ostrava, VŠB-TU Ostrava, A751, 17. listopadu 15/2172, Ostrava
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Zaměstnání:

1982–1989 Výzkumný ústav strojní a metalurgický, VÍTKOVICE s.p., Ostrava, výzkumný pracovník
1989–1998 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, odborný asistent na Katedře mechaniky
1998–2008 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, docent na Katedře mechaniky
2008–dosud VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, profesor na Katedře mechaniky
2006–dosud  Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., Praha, vedoucí oddělení Centra inteligentních systémů a struktur

Vzdělání:

1977–1982 studium na Vysoké škole báňské v Ostravě, Fakultě strojní a elektrotechnické, studijní obor Zařízení dolů a hutí,
1989–1993  studium vědecké kandidatury na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní, udělení vědecké hodnosti CSc., kandidátská disertační práce: Počítačové modelování stolice kvarto se zahrnutím nelinearity suchého tření
1995 studijní pobyt na University of Teesside, Middlesbrough, Anglie
1996 studijní pobyt na Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton, Anglie
1997  studijní pobyt na University of Nottingham, Nottingham, Anglie
1998  udělení akademické hodnosti docent, habilitační práce: Přístupy k zahrnutí materiálového tlumení do počítačových modelů mechanických soustav
2000  udělení vědecké hodnosti DrSc., doktorská disertační práce Přístupy k dynamické analýze příčného kmitání rotorových soustav s kapalinnými ložisky metodou počítačového modelování
2008 udělení akademické hodnosti profesor

Výuka:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Aplikovaná dynamika
Mechanika soustav těles
Dynamika rotorů

Granty

2015–2017GA15-06621SModelování inteligentních tlumicích prvků rotujících soustav využívajících fyzikálních vlastností magnetoreologických kapalin