prof. Ing. Václav Tesař, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266052270
Místnost:  M2515
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Prof. Ing. Václav Tesař, CSc. vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. Poté nastoupil na téže vysoké škole jako asistent, později se postupně stal odborným asistentem, docentem (1991), profesorem (1994) a posléze vedoucím katedry mechaniky tekutin a termodynamiky.
    V r. 1973 obdržel na ČVUT v Praze na základě obhajoby v oboru termomechanika a mechanika tekutin vědeckou hodnost kandidáta technických věd.
    V r. 1985 byl hostujícím profesorem na univerzitě Keio v Jokohamě v Japonsku. V r. 1992 byl hostujícím profesorem a konzultantem na North Illinois University, DeKalb, Illinois, USA. Od ledna 1999 do r. září 2004 byl profesorem na Department of Chemical and Process Engineering, the University of Sheffield, United Kingdom. Poté v letech 2004 až 2005 pak na univerzitě v Sheffieldu pracoval jako konzultant.
    Zabývá se mechanikou tekutin, a to zejména problematikou smykových oblastí, především aerodynamikou proudů vytvářených výtokem z trysek a uplatněním této problematiky ve fluidických - a v poslední době pak mikrofluidických - prvcích k ovládání průtoku bez pohyblivých součástek. Byl vyzván významným nakladatelstvím v USA aby o problematice mikrofluidických prvků napsal jednu z prvních monografií, vyšla v Bostonu v r. 2007. Je autorem 195 udělených autorských osvědčení, vesměs se týkajících fluidických prvků a jejich aplikací, dále autorem 4 učebnic a více než 340 článků a příspěvků na konferencích, z toho k dnešnímu datu je 26 článků v časopisech s dosti velkým impaktním faktorem.
    V r. 2005 se navrátil do České republiky a od té dobu je zaměstnán v Ústavu termomechaniky Akademii věd České republiky v.v.i., v Praze, a sice v oddělení D2 – Termodynamika.

Vybrané publikace

Tesař V.: „Enhancing Impinging-Jet Heat or Mass Transfer by Fluidically Generated Flow Pulsation“ [Zvýšení přenosu tepla nebo hmoty fluidicky generovanými pulsacemi průtoku], Chemical Engineering Research and Design, str. 181, roč. 87, 2009

Tesař V.: „Characterisation of Subsonic Axisymmetric Nozzles“ [Charakterizace podzvukových osově souměrných trysek], Chemical Engineering Research and Design, str. 1253, roč. 86, 2008

Tesař V.: „Paradox of flow reversal caused by protective wall jet in a pipe“ [Paradox obrácení směru proudění účinkem ochranného stěnového proudu v trubici], Chemical Engineering Journal. str. 141, roč. 128, 2006

Tesař V., Trávníček Z.: „Excitational Metamorphosis of Surface Flowfield Under an Impinging Annular Jet“ [Metamorfóza proudového pole způsobená excitací impaktního anulárního proudění], Chemical Engineering Journal, str. 312, roč. 144, 2008

Tesař V.: „Microfluidic Systems for Combinatorial Chemistry“ [Mikrofluidické systémy pro kombinatorickou chemii], Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics. str. 1221, ISBN 978-0-387-48998-8, Springer, Heidelberg 2008

Tesař V.: „Valve-Less Rectification Pumps“ [Čerpadla s bezventilovým usměrňováním.], Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics. str. 2131, ISBN 978-0-387-48998-8, Springer, Heidelberg 2008

Tesař V.: „Configurations of Fluidic Actuators for Generation of Hybrid-Synthetic Jets“ [Konfigurace fluidických akčních členů pro generaci hybridních syntetických proudů.], Sensors & Actuators A: Physical“, str. 213, roč. 138, 2007

Tesař V.: „Fluidics Applied to Generation of Small Aeration Bubbles“ [Fluidika využitá ke generaci malých provzdušňovacích bublin.], 9th International Conference on Fluid Control, Measurements, and Visualization (FLUCOME-9). Tallahassee, Florida, 2007

Tesař V.: „Microfluidics in Control of Living Creatures“ [Mikrofluidika v řízení živých tvorů.], Conf. TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2007. Praha : ÚT AV ČR, v. v. i., str. 181, 2007

Tesař V.: „Pressure-Driven Microfluidics“ [Mikrofluidika poháněná tlakem.], Norwood : Artech House Publishers, 2007. 410 stran, ISBN 978-1-59693-134-3

Tesař V.: „Analýza metodou grup symetrií náhle urychleného proudění kolem rovinné stěny“ [Symmetry Group Analysis of Suddenly Accelerated Flow Past a Flat Plate.], Engineering Mechanics 2006, str. 382. ISBN 80-86246-27-2.

Tesař V.: „Fluidic circuits“ [Fluidické obvody.] Microfluidics: History, Theory, and Applications. Vídeň : Springer Wien New York, 2006 - (ed. Zimmerman, W.) s. 256, ISBN 978-3-211-32994-3

Granty

2013–2016GA13-23046SFluidické oscilátory pro pěstování řas
2012–2013TA02020795Aplikace nového principu fluidického oscilátoru pro zařízení na obohacení bioplynu na kvalitu zemního plynu a areátorech ČOV
2007–2010IAA200760705Paradox šroubovicových nestabilit
2007–2010GA101/07/1499Nekonvenční impaktní proudění