prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053273, 318401128
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
2008 prof. v oboru strojní inženýrství, Zápodočeská Univerzita v Plzni
2003 doc. v oboru meteorologie, MFF UK
1990 DrSc. v oboru termomechanika a mechanika tekutin ČSAV; název práce: Výpočty turbulentních smykových vrstev u stěny s užitím modelu koherentních struktur
1972 RNDr., MFF UK
1972 CSc. v oboru teoretická fyzika, MFF UK; kandidátská disertační práce s názvem: Zpřesněné řešení rovinného turbulentního paprsku (školitel: prof. M. Brdička, FS ČVUT)
1962–1967 Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy (MFF UK) – teoretická fyzika, diplomová práce s názvem: Lopatková mříž v proudu s nehomogenním rozložením rychlosti (vedoucí: prof. Polášek, VÚSS)
   
Zaměstnání
2007-2012 Ředitel ÚT AV ČR, v.v.i.
od r. 2007 Člen Rady pracoviště ÚT AV ČR, v.v.i.
2007 Pověřený řízením ÚT AV ČR, v.v.i.
2005–2006 Ředitel ÚT AV ČR
od r. 2003 Předseda vědecké rady ÚT AV ČR
od r. 2003 Vedoucí Laboratoře modelování fyzikálních a chemických procesů v atmosféře – společné pracoviště ÚT AV ČR a ÚFChJH AV ČR, člen akademického sněmu AV ČR
od r. 1999 Vedoucí oddělení aerodynamiky prostředí
od r. 1995 Vedoucí laboratoře aerodynamiky prostředí
od r. 1995 Člen vědecké rady ÚT AV ČR
od r. 1991 Ústav termomechaniky AV ČR
1990–1991 ONV Praha 2, místopředseda zodpovědný za odbor životního prostředí, dopravy a výstavby, tajemník OÚ
1982–1990 Ústav termomechaniky ČSAV
1980–1982 Zástupce vedoucího oddělení
1967–1982 Ústav fyziky atmosféry ČSAV – oddělení mezní vrstvy atmosféry
   

Výuka

od r. 1996 Turbulence v atmosféře MFF UK
1993–1995 Přenosové jevy v ekologii ČVUT FSI
1993 Matematické metody v mechanice ČVUT FSI
 od r. 2009  Proudění v mezní vrstvě atmosféry  ČZU FŽP
Výchova vědeckých pracovníků
od r. 2004 Ing. Jakub Erhart ČVUT FSI, školitel
2004-2009 Ing. Petr Bauer FJFI ČVUT, školitel
od r. 2004 Mgr. Radka Kellnerová MFF UK, školitel
od r. 2003 Mgr. Hana Šeděnková MFF UK, školitel
2002-2007 Mgr. Klára Bezpalcová MFF UK, školitel
od r. 2001 Mgr. Eva Houbová MFF UK, školitel
1997–2005 Ing. Ivo Sládek ČVUT FSI, školitel - specialista
1995–2001 Ing. Luděk Beneš ČVUT FSI, školitel - specialista
1995–2000 Ing. Ján Zakucia ČVUT FSI, školitel - specialista
 od r. 2009  Mgr. Libor Kukačka  MFF UK, školitel
od r. 2012 Mgr. Hana Chaloupecká MFF UK, školitel
Diplomanti
2004 Radka Kellnerová Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK
2003 Hana Šeděnková Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK
2002 Klára Bezpalcová Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK
2001 Eva Houbová Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK
1994 David Král Matematické a počítačové modelování MFF UK
 2010  Hana Chaloupecká  Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK
Stáže zahraničních studentů
2002 Karim Madouche Université de Besancone, 4 měsíce
1997 Dris Ghadáb Université Louis Pasteur de Strasbourg, 6 měsíců
1995 Anna Marcon INSA Lion, 5 měsíců
     
Členství v komisích a radách vzdělávacích institucí
1995 - 1998 člen řídícího výboru COST 615
1998 - 2004 člen řídícího výboru COST 715
2005 - 2009 člen řídícího výboru COST 732
2011 - 2014 člen řídícího výboru COST ES1006
od r. 2006 člen vědecké rady FJFI ČVUT
od r. 2006 člen vědecké rady FS ZČU
od r. 2008 člen vědecké rady FŽP ČZU
od r. 2000 MFF UK, člen rady doktorského studijního oboru Meteorologie a klimatologie a rady doktorského studijního oboru Matematické a počítačové modelování
1999 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, člen zkušební komise pro závěrečné státní zkoušky pro inženýrské studium v oboru Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, člen oborové rady pro doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
od r. 1997 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, člen oborové rady postgraduálního studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství

Granty

2012–2014GAP101/12/1554Experimentální výzkum organizovaných struktur v turbulentní mezní vrstvě nad drsným povrchem s překážkami
2012–2015LD12007Náhlý výron toxického plynu a jeho šíření v zástavbě.
2011–2014TA01020428Výzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu
2006–2009OC 113Přízemní vrstva nad městskou zástavbou: tvorba a vývoj databází
2005–2007FT-TA/026T1- Aerodynamický výzkum malých obchodních a dopravních letounů
2004–2006GA205/04/0311Studium rozptylu emisí v městské/průmyslové zástavbě a jejím okolí metodou fyzikálního modelování
2004–20081ET400760405Simulace mezní vrstvy atmosféry nad složitým povrchem a vizualizace výsledků
2003–2006OC 723.002Vliv atmosférické chemie na horní troposféru, spektroskopické a kinetické studie, simulace ve větrném tunelu
2002–2004GA205/02/0898Studium šíření znečištění ovzduší v městské aglomeraci a volné krajině pomocí metody fyzikálního modelování a lidarového in-situ měření
2001–2004IAA3040101Fyzikální a chemické modelování tvorby a šíření sekundárních polutantů v městské a venkovské krajině
2001–2003GA205/01/1120Model mezní vrstvy atmosféry s vysokým rozlišením pro modelování epizod vysokých koncentrací v městské zástavbě
2001–2004OC 715.10Fyzikální modelování znečištění ovzduší
2001–2004KSK3012103Procesy uvnitř a na povrchu zemského tělesa i v jeho plynném a plazmatickém obalu a okolním prostoru