Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a č. 24/2017 Sb.


Úplný oficiální název:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚT AV ČR) byl zřízen 1. ledna 2007 zákonem č. 341/2005 Sb., a to změnou právní formy ze státní příspěvkové organizace státu na veřejnou výzkumnou instituci. Zřizovatelem je podle zákona 341/2005 Sb. Akademie věd České republiky.

Zřizovací listina Zřizovací listina ÚT AV ČR

Organizační struktura Organizační struktura ÚT AV ČR

Kontaktní údaje, IČO a DIČ

Ústav termomechaniky AV ČR v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00  Praha 8
tel.: +420 266 052 021
fax: + 420 286 584 695
e-mail: secr@it.cas.cz
ID datové schránky: s8fnqns

Identifikační číslo organizace: 61388998
Daňové identifikační číslo: CZ61388998

Úplné kontaktní údaje
 


Způsob platby za poskytování informací
  • Bankovním převodem: číslo účtu - 101289018/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo rodné číslo
  • V hotovosti v pokladně ÚT v sídle instituce č. dveří 2401

Místo a způsob získání informací
  • poštou: Ústav termomechaniky AV ČR v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00  Praha 8
  • e-mailem: secr@it.cas.cz
  • telefonicky: +420 266 052 021

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem.


Místo podání žádosti či stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání nebo místo pro obdržení rozhodnutí Recepce ÚT AV ČR (Po - Pá 8:00 – 14:30 hod.)

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí ÚT AV ČR 1. Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚT AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚT AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚT AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚT AV ČR


Vzory formulářů Žádost o poskytnutí informace ODT PDF
Odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací ODT PDF

Popis postupů Postup ÚT AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. ÚT AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, ÚT AV ČR žádost odloží,

b) v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti ÚT AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

3. Podmínky, za kterých je ÚT AV ČR povinno nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 


Právní předpisy související s činností ÚT AV ČR Zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Zákon č.283/1992 Sb., o akademii věd
Zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
Zřizovací listina ÚT AV ČR
 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Sazebník ÚT AV ČR

Výroční zprávy o poskytování informací 2014 2013

Informace podle zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti
Čerpání rozpočtu v roce 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Aktualizováno: 5. dubna 2017


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS