Vize a mise

Základní informace

Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky v oblasti aplikované fyziky. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

Předmět činnosti ústavu je popsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí, kde je také umístěna zřizovací listina Ústavu termomechaniky AV ČR.

Další zajímavé informace naleznete v našem propagačním letáku (ve formátu PDF).

 

Historie

Ústav byl založen v roce 1953, tehdy ještě jako Laboratoř strojnická ČSAV, z podnětu prof. Ing. Ladislava Miškovského, člena korespondenta Československé akademie věd (ČSAV). Cílem laboratoře bylo zajišťovat výzkum v technických vědách pro československý průmysl.

V roce 1955 byla laboratoř přejmenována na Ústav pro výzkum strojů ČSAV. Název Ústav termomechaniky ČSAV je používán od roku 1962, kdy mu bylo prezídiem ČSAV uloženo zabývat se problematikou v oblasti mechaniky tekutin, termomechaniky a zákonitostmi kmitání složitých slabě a silně nelineárních systémů a systémů s rázy. V roce 1964 byla založena Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně (30 km od Prahy).

Od roku 1986 je hlavním sídlem ústavu budova v areálu Akademie věd na Praze 8. Po rozdělení Československa a reorganizaci ČSAV doznal drobné změny v názvu, Ústav termomechaniky AV ČR, a výzkumný program byl modernizován a přizpůsoben současným potřebám vědy a techniky. V roce 2006 byl ústav sloučen s Ústavem pro elektrotechniku AV ČR, který byl založen rovněž v roce 1953.


 

Konference a přednášky

Ústav termomechaniky pořádá národní a mezinárodní konference a semináře a vědecké přednášky prezentované pozvanými zahraničními a českými vědci. Pořádáme také pravidelný Seminář Ústavu termomechaniky.

Spolupráce

Ústav termomechaniky spolupracuje s řadou renomovaných zahraničních univerzit, výzkumných středisek a velkých i malých technologicky orientovaných firem a organizací ve veřejném sektoru.

Vědecké společnosti

Ústav termomechaniky je sídlem několika vědeckých společností nebo jejich národních výborů.

Česká společnost pro mechaniku
Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry
České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC
Český národní výbor federace IFToMM