Překladatelské perličky


Toto jsou nezcenzurované verze některých kreativních překladů, jež jsem porůznu ulovila. Většinou byly odchyceny při betatestu (i u těch neoficiálních), leč podle mne jedná o velmi zdařilé exempláře, které by neměly zůstat opomíjeny.
U pár věcí se bohužel originál již kamsi propadl, ale snad mi to odpustíte. :-)

P.S.: Děkuji spoustě lidí, kteří přispěli k obohacení této sbírky, jen mi dejte čas, abych to tam mohla naházet. :-)


IWD (prvotní fáze, odchyceno při korektuře a betatestu):
Stay away from Shikata, the salamander king.  He might look like all the others, but he's far more powerful.  I know a svirfneblin who tried to hit him with a rock.  He was burned to ash before Shikata even reached him.
Král salamandrů se nedostavil z Shikaty. Možná, že vypadá jako všichni ostatní, ale on je daleko mocnější. Já vím, že Svirfneblin je ten, kdo po něm skoušel házet kamenem. Byl jako zapálený popel, aby dosáhl Shikaty.

Nym gets to our village by levitating up through that black hole.  It's rumored that somewhere around here, there's a stash of potions and boots that can allow others to levitate...
Nym se dostane do naší vesnice díky vznášející se černou dírou. Povídá se, že je někde poblíž, je tam skrýš elixírů a sluhů, kteří mohou umožnit všem se vznášet...

The only reason the umber hulks serve Malavon is because he feeds them ore and gems that *we* mine.  He blinded a tribe of minotaurs to help the hulks guard his domes.  The minotaur's sense of smell guides them towards intruders.
Jediný důvod umber hulků proč slouží Malavonovy je, protože je nakrmí rudou a drahokamů z "mého" dolu. On oslepil kmen minotaurů, aby pomohli umber hulkům chránit jeho klenby. Minotauří smysl pro vyčichání nepřítele je směrem k nim.

Don't trust Nym.  That creature has a heart to match the shade of his skin.  Some say that he used to be a member of a noble house.
Nevěř Nymě. Ta stvůra má srdce stát se stínem jeho kůže. Někdo říká, že býval členem šlechtického dvora.

I make most of my profit from trade, though.  As a matter of fact, I've an important transaction in the works as we speak.
Dělám většinu pro to abych měl prospěch z mého obchodu, i když. Ve skutečnosti, mám velmi důležitou dohodu, jak jste již říkaly.

The town's food stores are running dangerously low.  My warehouse foreman, Churin, tells me that there may not be enough food to last through the coming winter.  I've arranged a trade with ol' Gallaway up in Caer-Dinival that will keep our stomachs full well into next year.  The caravan's due to arrive any day now.
Prodejem jídla ve městě to jde nebezpečně z kopce. Můj předseda skladiště, Churin, mi řekl, že nebedeme mít dost jídla na tuto zimu. Mám zřízený obchod s ol' Gallawayem nahoře v Cear-Dinivalu, ten by měl nasytit naše žaludky až do příštího roku. Karavana by měla přijet každým dnem.

What is this?  More barbarians come to my shop?  No doubt with nothing to barter with but more wolf pelts and polished stones.  Very well... let us get this over with.  What do you want?
Co to má znamenat? Další barbaři v mém obchodě? Nepochybně s ničím neobchodujete, ale víc Surová vlčí kůže a lešťených kamenů. Dobře... musím se přez to přenést. Co chcete?

Am I now?  I do not think so.  All of you northerners are the same to me.  Smelly and barbaric.
Jsem teď? Nemyslím to tak. Všichni tví seveřani jsou stejní jako já. Smradlavý a barbarští.

The Pasha... uh... asked me to accept this post of Overseer of the Northern Caravan Routes, as a personal favor.
Pasha... uh... se mně ptal na přijmutí pošty dozorčího severních karavaních cest, jako osobní laskavost.

Oh, I see.  Your appearance as a lowly shopkeeper is just a clever disguise... to throw off any would be assassins.  Am I right?
Ó, vidím. Vaše odhalení, jako prostý obchodník je chytré přestrojení... odhodit jej by byla vražda. Jsem v pořádku?

She sings, and you *feel* the words rather than hear them.  Images of the lake, the currents, and Elisia's watch over the skeletons of all those that lie beneath the waves, dragon and human, fill your vision.  When her song ends, you feel yourself stunned for a moment.  She is trustworthy - and she carries nothing but love in her heart for Jhonen.
Ona zpívá a ty "cítíš" slova více, než je slyším já. Obrazy jezera, proudy a Elisiin pohled na kostlivce, kreří lžou dole pod vlnamy, drak a člověk, vyplňuje tvůj obzor. Když její píseň zkončí, cítíš, že tvoje tělo je na chvily jako přikované. Ona je důvěryhodná - a v jejím srdci je jenom láska pro Jhonena.

I'm glad you found it amusing.  Lets see if you can still laugh it up with your head lying on the floor next to your lifeless body.
Jsem potěšen, jseš zábavnej. Dívej se, jestli můžeš utišit smích na svojí hlavou ležíci na vedlejším poschodí než tvoje tělo bez života.

Interesting choice of words.  Much has changed since you last visited Easthaven.  Now, as you can see, *I* run this town.
Zajímavý výběr slov. Mnoho se změnilo, od té doby co jste tu byli naposledy navštívit Easthaven. Nyní, jak můžete vidět, *I* běh tohoto města.

I hate to be the one to break this to you, but you see... you're a goblin.  You have a brain the size of an acorn.  There is no way you could ever be a wizard.
Já budu nerad tím, kdo bude dělat to vše, ale vidíte... vy jste skřeti. Máte mozek velikosti žaludu. Není cesty jak bys mohl být čarodějem.

I suspect that was a story she told you so you wouldn't know she was going on religious retreats. She was a priestess of Auril, and she would head up into the Vale to do the will of her goddess. She... won't be coming back.
Měla jsem dojem, že vám ten příběh řekla, ona chtěla jít na náboženský ústupy. Ona byla kněžka Aurilu a chtěla být hlavou Údolí dělat to co jí říkala vůli její bohyně. Ona se už nevrátí.

Wh - are you *serious?* Lysan may be as cold as a witch's breast, but a priestess of the frostmaiden? Come now, don't jest with Whit-
Hm - jste "seriózní"? Lysan mohla být chladná jako čarodějčiny prsa, ale kněžka mrazivá-panna? Přijď hned a nedělej žerty se svatoduší--

Those who hack a road through life with the sword of violence are doomed to find themselves awash in blood and misery at the end of their days.
Ti, kdo se ti připletou do cesty s mečem v ruce, jsou odsouzeni hledat sami sebe v krvi a utrpení až do konce svých dnů.

We don't expect everyone to see things the way we do.  Is there anything else I can help you with?
My jsme neočekávaly, že všichni pochopí, po jaké cestě jdeme. Je ještě něco s čím ti mohu pomoci?

Our inner sanctum is closed to outsiders.
Náše vnitřní svatyně je zavřená z venku.

What in the Nine Hells are you talking about, Albion?!
Co je v Devíti Peklech o kterých jste mluvil, Albione?!

I ask you to recover the Puzzle Box and you return with nothing. So you reward is nothing.  Return with the box.
Ptám se jen abys vrátil Hádankovou Krabičku a nevrátil se s prázdnou. Pak vaše odměna nebude nic. Vrat krabičku. [MM8]

You're quick with the threats, but I'll see you squealing like a stuck pig before you can even draw your blade. Want me to leave? *Make* me.
Ty mně hned vyhrožuješ, ale já vidím akorát prase, který ví, že jde na porážku. Chceš, abych odešel? "Udělám" to.

Get out of my way before I change my mind.
Podle mého názoru mi jdi z cesty.

Ahhh.  The tale of the elves and the dwarves.  Tis a sad one...
Ach. Příběh o elfech a dwarvenech. Tis, jeden smutný...

If you want to break up Poquelin's army, you'll need each of the lieutenant's badges.  Marketh has one.   They open an invisible barrier at the back of the fallen temple.  Brother Perdiem and his undead fellows watch over it.
Jestliže chceš porazit Poquelinovu armádu, tak musíš se naučit nějaké z poručnických znamení. Marketh má jeden. Oni otevřou neviditelnou bariéru vzadu ve zříceném chrámu. Bratr Perdiem a jeho nemrtví kamarádi to sledují z povzdálí.

Besides that, my job is pretty straightforward.  In our spare time, Malavon and I are attempting to use Saablic Tan's Red Wizard formula to create black unicorns.  Once I locate the herd that occasionally mills around the Severed Hand, it should be simple enough to lure a few my way with my virginity and the help of a necklace that masks my "true nature."
Kromě toho je má práce pěkně jednoduchá. V našem volném čase, Malavon a já se pokoušíme použít formuli Saablickou Tansovu rudou kouzelnici k vytvoření černého jednorožce. Jednou jsem našla stádo, někde okolo Severed Handu, zdálo se to jednoduchý nehnat stádo do mé cesty k mému panství a pomocí náhrdelníku mojí "pravé přírody."

You're determined to disturb me, aren't you?  Well, you are currently trespassing within my home, a watchtower constructed by the dwarves who used to inhabit this complex.   They called it Dorn's Deep.
Vy jste ti co mně vyrušily, jste to vy? Dobře, vy jste vstoupily do mého domu bez pozvání, strážní vež byla postavena Dwarfama, kteří měly ve zvyku bydlet v tak složitých budovách. Nazývali to Dornovou Hlubinou.

The area was overrun by orcs and their like many, many ages ago, and now the filthy creatures have taken up residence in some of the upper chambers of the complex.  Fortunately, they haven't managed to dig down any farther or I might have to deal with far more pests than the occasional myconid.
Oblast byla zatopená orkama a že jich bylo hodně, to už je ale dávno, ale nyní se ty špinavý příšery přestěhovaly do vyšších pater komplexu. Naštěstí, nemají řád pro kopání dolů, než příležitostný mykolog.

According to some of the writings I've uncovered in the surrounding area, it is where the dwarves interred their dead.  So, anything's liable to be wandering around down there.
Propůjčení nějakých ze svitků má odkrýt okolní oblasti, kde Dwarfové pohkřbily jejich zesnulého. Tak, cokoli je vystaveno putováním okolo toho všeho tam dole.

Jestliže, ti za to neztačí mé poskytnutí informací, tak truhla plná zlata je taky málo, jsem si jistý, že dalšímu dobrodruhovy bude stačit abysme si potřásti rukou.

I believe further acquaintance serves us no purpose, so I bid you farewell.   I believe you know the way out.
Já věřím, že vaše známé služby jsou nesmysl, tak vám nabízím sbohem. Věřím, že východ najdete.

There must be something somewhere that would take the mystery out which plates to take up residency on.
Někdo tam musel být a nějaké talíře ukradl.

Doesn't that impress you at all?  Doesn't it beg for at least SOME emotional response?
Nevymyslel sis to všechno? To ani v nejméně naléhavé záležitosti nemáš NĚJAKOU citovou odpověď?

You know what would be rather impressive?  You shutting that gaping hole of yours.  You adventurers!  Are you all the same?  Do you think that because you somehow managed to solve one small problem in one tiny, insignificant portion of this world that somehow your actions should serve as a measure for all that which is ethical, just, and righteous?  Bah!  You'd probably rob my place blind if I were not standing within it.
Vy víte co by mohlo být poměrně působivý? Zavřeli jste si otevírající se díru. Vy dobrodruzi! Jste, nebo ne? Myslíte si, že jste vyřešily malej problém v ještě menší, bezvýznamný části tohoto světa, to co jste udělali, by melo sloužit jako první krok pro všechny, kteří jsou etičtí a spravedlivý? Pche! Pravděpodobně byste měl okrást toto místo, když tady chcete zůstat během toho všeho.

My... My name is Denaini.  I am a priestess of the Hand.  Er... what used to be the Hand.
Já... jmenuji se Deniani. Jsem kněžka tady v Handu. Er.. Co používáte?

Until I can find some holy water to purify the pools, they will remain this way.
Dokud je šance, že mohu nalézt nějakou svěcenou vodu k vyčištění jezírek, budu se držet této cesty.

I trust your visitation is not a social call.
Já věřím vaší návštěvě, takže není třeba volat stráže.

Progress was slow when King Thargren was in charge.  After a pack of water elementals and salamanders killed him, Poquelin put me in charge of the fire giant clan.  I've provided the tactical knowledge the fire giants lack.
Pokrok od doby co byl králem Thargren. Po balíku živelné vody a mloků, kteří ho zabili, Poquelin si mě vzal do péče do rodu ohnivých obrů. Pokud mám taktiku a znalost ohně, tak obři jí mají nedostatek.

Do your worst.  I am not afraid.
Děláš největší zlo. Bohužel ne.

Perhaps not... but I am not in the trusting mood today.
Snad ne... ale dnes nemám náladu na víru.

If your kind were more respectful of us purebloods, perhaps you would live longer.
Jestliže byla vaše laskavost uctivější než naše, snad budete žít déle.

It sounds like Marketh knows how to handle his business.  I like his style.
To zní jako Marketh, který ví jak obchodovat. Mám rád jeho umění.

I don't know much about her, save that she's an elf maiden...
Nevím toho o ní moc, ledaže je to nějaký skřet...

It sounds like things are pretty bad down here.
To zní jako zdejší špatné věci.

How in the Nine Hells should I know?
Jako to mám v Nine Hellsu znát?

Well, I'll be damned!  I never would have expected anyone to help us.  You don't seem half bad to me.  Perhaps you could help us with something else...
Nuže, budu prokletý. Nikdy bych nečekal, že nám pomůže. Vypadáš trochu nemocen. Snad nám ještě s nečím pomůžeš...

If I had to deal with workers as lazy as you, I'd probably hire some umber hulk thugs, too.
Jestli jsem se měl vypořádat s dělníky tak línými, jako ty, asi bych najímal žlutohnědé lodě s lupiči.

My people are located a short distance from here in a camp.  The umber hulks are having trouble finding it for now, but they won't for long.  If you can make it there, you can seek shelter.  Of course, we'd appreciate it if you could defend us from the umber hulks.
Moji lidé jsou nedaleko odtud. Žlutohnědá vězeňská loď nás trápí, ale nebude to trvat dlouho. Jestliže můžeš, najdi si úkryt. Samozřejmě, oceníme to, jestliže nás ochráníš před těmi loděmi.

Why don't the umber hulks use the path, if it's so easy to follow?
Proč vězeňská loď nepoužívá tu cestu, jestli je jednodušší k najití?

Come closer.
Pojď zavírači.

Fighting their way through the goblin infested valley of the pass, the survivors of the doomed Easthaven expedition at last came upon the small hamlet of Kuldahar.  Nestled within the roots of a massive oak tree, the tiny cottages were a welcome sight for the weary travelers.  As the party approached the town, a warm breeze blew over them, chasing away the chill of the frozen pass and carrying with it the sweet scent of cooking fires.
Jejich cesta vede skrz skřítky zamořené údolí, lidé, kteří přežili soudný den Easthavenu, když naposledy procházeli přes vesnici Kuldahar. Uhnízdili se jako kořeny pevného dubového stromu, malinké domky přitahovali pohled unavených cestujících. Jak se společnost začala přibližovat městu, tak se přes něj přehnal teplý vánek, zahnal chlad pryč ze zamrzlého průchodu.

I am going.
Už jsem jdu.

I find this inactivity extremely frustrating.
Najdu to, co nečinně zmařilo náš osud.

Nothing in particular.  Farewell.
Především nadarmo. Sbohem.

How did you wind up here?
Proč tady nezkončíš?

We have learned that Joril Frostbeard is the lieutenant of Wyrm's Tooth Glacier. Apparently he took over the position by killing his father, Kreg.
Naučili sme se, že  Joril Frostbeard je poručík Wyrmýnských Zubních Ledovců. Pravděpodobně on převzal pozici od zabití svého otce, Krega.
***
The egg hatches, and a baby dragon crawls out of the shell
Vejce sedí na vejcích, a dítě drak plazí se z skořápky (toto je práce translatoru, MM8 :o)

They were caught in an avalanche, hear told, and they dragged themselves into Kuldahar like a line of wet cats.
Chytili se příležitosti a vyrazili ke Kuldaharu jako parta mokrých koček." (IWD2)

BG2 - odchyceno při betatestu
Do I... know you?
Pracuji... víte?

How excruciatingly annoying!
Jak mučenlivě otravné!

You killed those monsters?
Vy máte rádi tahle monstra?

But...beyond it is a chamber with a brazier in the center.
Ale... na druhou stranu je to pokoj s mědikovcem uprostřed.

Řekněte mi, můj pane! Tenhle chlapík na vás ŽEBRAL, správně?

Do I know you?
Pracuji, víte?
Dělám, víš?

Odchyceno při různých korekturách:
Poor self-confidence
Ubohý nevěřící

The press are running out of superlatives to throw at Everton as they continue to steamroller their way through the English Premiership.
Tlak pohybujících se superlativ vymrštil loňské šampióny klubu Everton tak, že pokračují v prorážení cesty napříč soutěží English Premiership.

Media pundit
Mediální učenec

XY has repeatedly attacked the poor standard of refereeing in the league.
XY opakovaně v lize napdal ubohého sudího.

***
This Popup should appear once every thousand years in the Ancient and Middle Ages then every 500 years thereafter.
Tento Popup se objevuje jednou za tisíc let ve Starobylých a Středních věcích, vždy po 500 letech. (Civilizace 3, odchyceno při korekturách)

Are you the city guide? – Yes, I am the city guide.
Vy jste městská příručka? – Ano, já jsem městská příručka. (Tomb raider, The Angel of Darkness)

Bastard sword
Zkažený meč (Gothic, odchyceno při betatestu)

***
Upper chainmail
Vyšší řetěz (Wizardry 8, oficiální překlad)

Manual chaingun
Trhavá puška (Doom 3)

we are running out of beer
utíkáme od piva

flight of stairs
letici schody (Gothic)

...ustanovila důstojníky, kteří ozbrojeni výhružkami o ozbrojeném zásahu vybírali daně. (Empire Earth 2, odchyceno při korektuře)

Jistá příšně tajná RPG hra, názvy holí odchyceno při betatestu:
Cold Staff
Služebníci chladu

Lightning Staff
Osvětlovači

XXX has fallen
XXX upadl

Capture the Trebuchet
Zajmi Trebucheta

Apply filters
Zažádej o filtry

Ant-aliasing (překlep v originálu)
Mravenčí přezdívka

Tohle už jsou klasiky - Deus Ex:
Suit yourself
Obleč se

That is cool
To je zima.