Výběrové řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce (zateplení střechy)

Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střech ÚT – budova 2

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8.
Identifikační číslo: 61388998
DIČ: CZ61388998
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Plešek, CSc.
Osoba jednající ve věcech zadávacího řízení: Ing. Michal Blaháček, Ph.D., tel. 266 053 122, e-mail: blahacek@it.cas.cz

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je rekonstrukce a zateplení ploché střechy kancelářské budovy ÚT, Dolejškova 5, Praha 8, včetně systému zabezpečení proti pádu z výšky (1. varianta). Podrobná specifikace zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této výzvy k podání nabídek,

Místo plnění veřejné zakázky:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00  Praha 8.

Termín plnění veřejné zakázky:
Práce na zakázce je dodavatel povinen zahájit do tří (3) měsíců od podpisu smlouvy (podpis se předpokládá 25. května 2017), práce musí být dokončeny do 27. 10. 2017.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
1 850 000,- Kč bez DPH, resp. 2 238 500,- včetně DPH.

Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky se doručují poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00, Praha 8 do sekretariátu ředitele.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 5. 2017 ve 14:00 hodin.

Úřední hodiny k převzetí nabídek jsou ve všední dny 9:00 hodin – 15:00 hodin, poslední den lhůty do 14:00 hodin. Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena, musí být uvedena adresa uchazeče a musí být zřetelně označena: „Neotvírat - veřejná zakázka – Rekonstrukce a zateplení střech ÚT – budova 2“.

Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 9. 5. 2017 ihned po uplynutí lhůty pro doručení nabídek v zasedací místnosti budovy zadavatele (instrukce na vrátnici ve vestibulu). Zástupci uchazečů, kteří budou přítomni na otevírání obálek, musí prokázat svou totožnost, zástupci účastníků musí mít plnou moc vystavenou uchazečem.

Přílohy:
Plné znění výzvy k podání nabídek
Krycí list nabídky
Projektová dokumentace
Parametry zádržného systému
Výkaz výměr


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS