Spliny a IsoGeometrická Analýza SIGA 2012

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, Praha, 8. února 2012

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a ČVUT v Praze, Fakulta strojní pořádají
dne 8. února 2012 druhý ročník konference Spliny a IsoGeometrická Analýza 2012

  
Program - Prezentace | Seznam účastníků | Bankovní spojení
 

Cílem konference SIGA 2012 je uskutečnit setkání matematiků, fyziků, počítačových grafiků a inženýrů zabývajících se problematikou splinů a jejich využití při numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic různých problémů. V oblasti výpočtové mechaniky je dynamickým oborem isogeometrická analýza (IGA). Tato numerická metoda používá tvarových funkcí založených na různých typech splinů (B-spliny, NURBS, T-spliny a mnoho dalších), přičemž pole zkoumaných veličin je popsáno shodným způsobem jako geometrie studované oblasti, a navíc toto pole vykazuje vyšší stupeň spojitosti než klasická metoda konečných prvků. Isogeometrická analýza si klade za cíl být integrována v rámci CAD systémů bez nutnosti generování další pomocné výpočtové sítě odlišné od množiny řídicích bodů nutné pro popis geometrie.

Dalším cílem semináře je pokusit se vytvořit fórum zabývající se tímto multidisciplinárním vědním oborem zahrnujícím matematiku, počítačovou grafiku, geometrii, fyziku, inženýrské obory a samozřejmě softwarové inženýrství.

   
  
Hlavním cílem konference SIGA 2012 je umožnit výměnu nových informací a poznatků, zejména v následujících oblastech:
 • numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic založené na spline reprezentaci
 • isogeometrická analýza a její numerické aspekty
 • odhad chyby, konvergence a adaptivita
 • teorie splinů, aproximace a interpolace spliny
 • problematika okrajových podmínek
 • optimalizace využívající spline reprezentaci
 • parametrizace křivek, ploch a objemů
 • spliny na nestrukturovaných objektech
 • počítačová geometrie a grafika
 • vizualizace, tvorba grafických aplikací
 • strategie konstruování v návaznosti na IGA
 • propojení CAD a CAE systémů
   

Příspěvky a sborník konference

Termín odevzdání rozšířených abstraktů je nejpozději 20. ledna 2012. Bude vydán sborník konference ve formě CD-ROM opatřený ISBN číslem s příspěvky účastníků. Příspěvky budou psány anglicky a jejich délka bude omezena na max. 2 strany. Pro vytvoření abstraktů je možno využít šablon ve formátu DOC nebo TEX. Příspěvky i s jejich elektronickými zdroji zašlete na adresu organizátorů semináře. Text příspěvků nebude recenzován. Autorům vybraných příspěvků bude umožněna publikace plných textů příspěvků (po recenzi) ve speciálním čísle časopisu Engineering Mechanics (ISSN 1802-1484), který je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Termín pro zaslání plných textů je stanoven na 30. března 2012. Požadavky pro autory  příspěvků do časopisu Engineering Mechanics lze nalézt na adrese www.im.fme.vutbr.cz/pokyny.

 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je stanoven na základě předpokládaných nákladů jako smluvní cena ve výši 800,- Kč včetně 20% DPH. Informace o bankovním spojení naleznete zde. Termín zaplacení poplatku je stanoven nejpozději na 20. ledna 2012. V účastnickém poplatku je kromě organizačních výdajů pořadatelů zahrnut oběd. V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možno vyslat zástupce. 

  

Důležité termíny

20. ledna 2012 - registrace a zaslání dvou-stránkového abstraktu, termín platby konferenčního poplatku 800 Kč (30 €) 
23. ledna 2012 - potvrzení akceptace příspěvku 
8. února 2012 - termín konání konference
30. březen 2012 - termín zaslání plných textů do speciálního čísla časopisu Engineering Mechanics

  

Místo konaní konference

Konference se bude konat v prostorách Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Zde je mapa
  

Dokumenty

První oznámeni SIGA 2012

 

Registrace

Registrace účastníků bude ve středu 8. února 2012 od 8.00 hod. do zahájení konference.
 

Organizační a vědecký výbor:

Ing. Radek Kolman, Ph.D., ÚT AV ČR, v. v. i.  (kontaktní osoba)
Doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., ÚT AV ČR, v. v. i. 
Ing. Petr Pařík, Ph.D., ÚT AV ČR, v. v. i.
 

Těšíme se na Vaši účast na konferenci.
Budeme velice rádi, jestliže o této připravované akci budete informovat své kolegy.

  

Kontakt na organizátory konference

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8
Česká republika
email: kolman@it.cas.cz
tel.: +420 266 053 442
fax.: +420 286 584 695
 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS