Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Boundary layer experiments in a water channel

Přednáška - dr. ir. Hendrik de Lange, Eindhoven University of Technology, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 31. březen 2009 (úterý), 14:00–16:00

Doc. Dr. Hendrik de Lange pracuje ve výzkumné skupině Energy Technology, Eindhoven University of Technology (Nizozemí). Hlavními tématy jeho výzkumu jsou přechod do turbulence v mezní vrstvě, přestup tepla a chlazení plynových turbín, termodynamika aplikovaná pro kompresory a turbiny.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2009

Konference - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 25. – 26. únor 2009

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin, řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 


Matematické a počítačové modelování aktivních materiálů, Martin Kružík, Tomáš Roubíček


vesmir2009_01_obalka.jpg

Vesmír 88, 2009/1

Matematické a počítačové modelování je obor, ve kterém jazykem matematiky popisujeme děje v přírodních, technických nebo společenských vědách. Matematický model analyzujeme, zrealizujeme na počítači a výsledky užíváme k hlubšímu poznání zkoumané skutečnosti.

Celý text

Kolokvium Dynamika strojů 2009

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 3.–4. únor 2009

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 


Elektronická kniha Numerical Methods in Computation Mechanics


ebookNMCM.gif

Kolektiv autorů Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Matematického ústavu Univerzity Karlovy a Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT vydává elektronickou publikaci věnovanou Numerickým metodám v počítačové mechanice. Publikace je určena studentům, pedagogům a výzkumníkům, kteří potřebují řešit nestandardní úlohy velkého rozsahu v mechanice pevné a tekuté fáze.  »»» 

Modelování lidského hlasu, Jaromír Horáček, Jan Švec


Vesmír 12_2008_obalka.jpg

Vesmír 87, 2008/12

Využití v klinické praxi i při zpěvu
Lidský hlas je tvořen akustickým signálem vydávaným kmitajícími hlasivkami. Tento signál je při průchodu rezonančními dutinami frekvenčně modifikován (obrázek 2). Na kvalitě tvorby hlasu se tedy podílejí jak hlasivky samotné, tak rezonanční dutiny dýchacích cest (zejména část mezi hlasivkami a ústním otvorem, takzvaný vokální trakt).  »»» 

Pracovní seminář Výpočtové laboratoře D4

Přednáška - Petr Pařík, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 27. listopad 2008, 11.00

V rámci pracovního semináře Výpočtové laboratoře D4 se uskuteční přednáška Petra Paříka s názvem „Nový lineářní řešič systému PMD“, ve které bude představen nový řídký řešič FESD systému konečných prvků PMD včetně přehledu metod, použití řešiče v praxi a porovnání paměťových a časových nároků se stávajícím frontálním řešičem FEFS.

Bližší informace:  Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

Seminář Interakce a zpětné vazby 2008

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 25. listopad 2008

Seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008

Konference - Západočeská univerzita v Plzni, 20. listopad 2008

Jednodenní seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008 je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslo  »»» 

Mezinárodní konference Complexity of Nonlinear Waves


CNW09.jpg

Ve dnech 5.–7. října 2009 se v estonském Talinu uskuteční mezinárodní konference Complexity of Nonlinear Waves. Konferenci pořádá Centre for Nonlinear Studies (CENS) Kybernetického ústavu Technické univerzity v Talinu, se kterým má Ústav termomechaniky smlouvu o spolupráci.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS