Digitalizovaná skripta prof. Cyrila Höschla

O texty z pera profesora Cyrila Höschla v minulosti byl, a dodnes je, zájem jak mezi studenty, tak mezi technickou veřejností. Nejinak tomu je se skripty, která prof. Höschl v létech 1973 až 1988 vypracoval pro Dům techniky, bývalé Československé vědeckotechnické společnosti.

Tištěné výtisky jsou dnes již obtížně dostupné, a proto se Česká společnost pro mechaniku rozhodla zmíněné texty digitalizovat a dát je k dispozici v elektronické podobě. Digitalizaci samé předcházela důkladná věcná korektura a pečlivá technická revize. Korekturu provedl prof. Höschl, o technické „remasterování“ textu se postarala paní Věra Stibralová.

Kniha
Název Rok vydání
1 Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část I. 1973
2 Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část II. 1973
3 Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část III. 1974
4 Úvod do metody konečných prvků
1976
5 Modifikace pevnostních výpočtů pro malé digitální počítače 1976
6 Rázová pevnost těles 1977
7 Maticový počet 1978
8 Principy a zákony mechaniky kontinua, 1. část – Základní principy a rovnice mechaniky kontinua
1978
9 Principy a zákony mechaniky kontinua, 2. část – Principy a rovnice mechaniky poddajných těles
1979
10 Netriviální chyby a zdánlivé paradoxy v mechanice a pružnosti 1980
11 Využití malých počítačů pro práci konstruktéra 1981
12 Únava materiálu při periodickém zatěžování 1981
13 Únava materiálu při náhodném zatěžování 1982
14 Užití malých počítačů v dynamice soustav 1983
15 Mezní plastické stavy 1983
16 Vznik náhlého lomu 1984
17 Nové směry ve využití metody konečných prvků 1984
18 Ohyb a krut ve složitých soustavách 1985
19 Kontaktní úlohy a lisované spoje 1985
20 Vliv teploty na napjatost a pevnost částí 1986
21 Fyzikální a matematické modely v mechanice deformovatelných těles
1988
22 Nelineární problémy mechaniky deformovatelných těles 1988

ČSMČSVTS

Autorem skript je prof. Höschl, vydavatelem byl Dům techniky Československé vědeckotechnické společnosti, Praha. Souhlas se zveřejněním textů dal prof. Cyril Höschl jako autor, i Český svaz vědeckotechnických společností, jako právní nástupce Československé vědeckotechnické společnosti.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS