EUROMECH Colloquium 540 - Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids

Konference
Prague, 1.-3. říjen 2012
Stránka konference: EUROMECH Colloquium 540

EUROMECH Colloquium 540 si klade za cíl uskutečnit setkání předních vědců a inženýrů se zájmem o modelování šíření vln v pevných látkách. Kolokvium se soustředí na témata týkající se lineárních a nelineárních vln v pevných látkách, na vlny typu soliton, na šíření vln v silně nehomogenních disperzních pevných látkách a mimo jiné na vlny v materiálech s mikrostrukturou. Pozornost bude také věnována aktuálním formulacím nelineárních konstitutivních rovnic v problémech šíření vln a termomechanicky sdružených úlohách, dále problematice velkých deformací, efektům způsobenými velkými rychlostmi deformace a mimo jiné také viskoplasticitě, šokovým vlnám, poškození, fázovým transformacím a popisu chování materiálu za působení komplexního termomechanického zatížení. Modelování vln je založeno na analytických a numerických metodách a obory platnosti zvolených matematických nástrojů musí být podrobeny validaci a verifikace. Hlavním cílem kolokvia je diskutovat nové a moderní metody modelování šíření vln v pevných látkách a zvážit očekávanou důvěryhodnost výsledků, zejména v případech, kdy porovnání s experimentem není k dispozici. Teoretické, výpočetní a experimentální příspěvky na téma šíření vln v pevných látkách a tělesech jsou vítány. Důležitým cílem setkání je podpořit a pomoci současnému výzkumu v problémech šíření vln v pevných látkách.  

Konference EUROMECH Colloquium 540 je zaměřena na následující témata:

  • lineární a nelineární vlny v pevných látkách, vlny v silně disperzním prostředí, vlny typu soliton
  • šíření vln v nehomogenních materiálech a materiálech s mikrostrukturou
  • modelování šíření vln pomocí nelineárních konstitutivních rovnic
  • dynamická odezva materiálů na komplexního termomechanické namáhání
  • aktuální vývoj analytických a numerických metod vhodných k modelování problémů šíření vln v pevných látkách
  • verifikace a validace moderních numerických a analytických metod, analýza jejich přesnosti a stability
  • experimentální techniky v šíření vln v pevných látkách
  • destruktivní a nedestruktivní zkoušky materiálu, zkoumání dynamického chování materiálů

Organizační výbor:
Ing. Radek Kolman, PhD. - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze
Dr. Arkadi Berezovski - CENS, Tallinn
Ing. Jiří Plešek, CSc. - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS