Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (7., 9. a 11. listopadu 2017)

Týden vědy a techniky již po sedmnácté otevře v listopadovém týdnu po celé ČR vědecká pracoviště Akademie věd. Zveme srdečně všechny zájemce, kteří chtějí poznat výzkum pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze, Novém Kníně a Plzni na Dny otevřených dveří.

Navštívit nás můžete v Praze a v Plzni ve čtvrtek 9. listopadu, v Novém Kníně v úterý 7. a v sobotu 11. listopadu 2017. Přijďte se seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s Vámi.

Rozcestník

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze 9. 11. 2017 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně 7. a 11. 11. 2017 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni 9. 11. 2017 Podrobnosti


 

Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

9. listopadu 2017, 9:00–18:00
Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
 

Exkurze

Ukázka elektromagnetické pseudolevitace setrvačníku pro ukládáni energie - praktická ukázka demonstračního prototypu vyvíjeného magnetického závěsu pro setrvačník Laboratoř elektrofyziky
Ukázka magnetokumulativního generátoru pro přímou konverzi energie, ukázka konstrukce laboratorního modelu a videozáběrů z průběhu experimentu Laboratoř elektrofyziky
Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů Laboratoř turbulentních smykových proudění
Víte co je to Tip-Timing? Výzkum metod pro snímání vibrací turbínových kol Laboratoř rotační laserové vibrometrie
Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek Laboratoř ultrazvukových metod
Kapalná voda při -30 °C? Výzkum vlastností metastabilních stavů tekutin a fázových přechodů Laboratoř kinetiky fázových přechodů
Časová reverzace signálů a rekonstrukce zdrojů akustické emise Laboratoř nedestruktivního testování
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo e-mailem rezervovali předem u kontaktní osoby.
 

Přednášky

 

9:30-10:30

Aerosolová syntéza kovových nanomateriálů, aneb proč potřebujeme odpařit kov a jak to provádíme

Ing. Tomáš Němec, Ph.D.

Aerosolová syntéza je perspektivní způsob výroby částic o velikosti několika nanometrů. Proces syntézy je založený na rychlém ochlazení kovových par. Přitom páry kovu přecházejí z plynného skupenství do skupenství pevného za vzniku nanočástic. Mírnou překážkou se může jevit samotný proces odpaření kovu. Stačí ovšem dosáhnout teplot několika tisíc stupňů Celsia. K tomu lze využít například světelný puls výkonného laseru, teplo ve vysokoteplotní peci, odporové ohřívání průchodem silného elektrického proudu, nebo jiskrový výboj mezi elektrodami vysokonapěťového obvodu. Nanočástice vzniklé aerosolovou syntézou pak nacházejí využití v oblastech optoelektroniky, katalýzy, ukládání a konverze energie (baterie, solární články, palivové články, skladování vodíku), nebo jako sensory plynů. V první části přednášky bude popsán princip aerosolové syntézy pro výrobu nanomateriálů a budou uvedeny parametry jiskrového výboje vhodného k odpařování kovových materiálů. Ve druhé části přednášky bude popsáno využití nanomateriálů na bázi platiny vyrobených aerosolovou syntézou pro účely katalýzy chemických reakcí ve vodíkovém palivovém článku.

 

11:00-12:00

Modelování znečištění ovzduší ve městech a v krajině

Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D., Daniel Vondrouš

Bydlíte v ulici s intenzivní automobilovou dopravou nebo za továrnou vypouštějící zplodiny z komína? Předpokládali jste, že se emise neškodně rozptýlí? Pojďte se podívat, jak nečekaně se emise šíří městem a krajinou a v kterých místech se akumulují.
Vědci z Laboratoře aerodynamiky prostředí Ústavu termomechaniky AV ČR dokáží ve speciálním aerodynamickém tunelu sledovat na modelu města nebo krajiny šíření škodlivých látek v ovzduší. Pomocí fyzikálního modelování se snaží pochopit, proč se proudění chová odlišně nad různými terény, zda pro něj platí nějaké obecné zákonitosti a pravidla.

V přednášce se dozvíte, jak získané znalosti mohou být nápomocné při stavbě ulic, domů, čtvrtí měst, pro celkové zlepšování komfortu bydlení ve městech a životního prostředí. Jedním z příkladů bude ukázka, jak změna tvaru uhelného dolu ovlivní prašnost, která znepříjemňuje život občanům v okolních vesnicích.

 

Aerodynamická laboratoř, Nový Knín

7. listopadu 2017, 9:00–15:00 a 11. listopadu 2017, 9:00–14:00
Aerodynamické laboratoře, Jatecká 511, 262 03 Nový Knín (spojení z Prahy: busem ze Smíchovského nádraží)
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
 

Exkurze

Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum energetického strojírenství Laboratoř vnitřních proudění
Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
Ukázky proudění vzduchu, výhodného pro intenzivní chlazení elektroniky Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.

 

Centrum diagnostiky materiálu – Plzeň

9. listopadu 2017, 9:00–15:00
Veleslavínova 11, Plzeň
Kontakt: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: ivo.stepanek@volny.cz
 

Exkurze

Prohlídka laboratoře pro zkoušení únavových vlastností a chováni materiálu při dlouhodobém opakovaném zatěžování
Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a ukázka možnosti hodnocení lokálních mechanických a chemických vlastností různorodých materiálů s příklady jejich širokého použití
Prosíme zájemce, aby svou návštěvu ohlásili výše uvedené kontaktní osobě.

 

Galerie fotografií ze starších ročníků Dnů otevřených dveří

 
 

 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS